Retningslinjer


 

Retningslinjerne er grundlaget for Randers Kommunes administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration af kompetencer indenfor anden lovgivning, bl.a. natur-, miljø-, bygge-, og vejlovgivningen og husdyrgodkendelsesloven.

Retningslinjerne og de områdeudpegninger de medfører, oplyser om hensyn, byrådet vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation, efter lovgivningen – samtidig med at behandlingen af ansøgninger om tilladelse eller dispensation også vil foregå på baggrund af et konkret skøn, når der er pligt til at fortage et sådant efter lovgivningen.

Desuden udgør retningslinjerne grundlaget for kommunens naturforvaltning og andre tiltag til nye aktiviteter mv. Det er også i Retningslinjerne der reserveres arealer til fremtidige anlæg, som nye veje, forsyningsledninger, vindmøller og biogasanlæg.

Opdelingen af retningslinjerne følger den samme emneinddeling som hovedstrukturen.