6.8 Økologiske forbindelser

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se de nye afsnit om Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser

  • Skabe og opretholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge.
  • Udpege økologiske forbindelser, der forbinder eksisterende naturområder indbyrdes.
  • Tage hensyn til forbindelsernes funktion i forvaltningen af landskabet.

Retningslinjer

  1. I de økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.
  2. Spredningskorridorerne skal søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes.
  3. Ved væsentlige, eksisterende spærringer i spredningskorridorerne skal passage søges sikret, eksempelvis gennem anlæg af faunapassager.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 14

Redegørelse

Økologiske forbindelser er afgrænsede forbindelseslinjer, som sammen med lavbundsarealer, naturområder, mulige naturområder, skove og andre landskabselementer udgør et samlet naturnetværk. 

Hensigten med de økologiske forbindelser er at skabe og opretholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer. De økologiske forbindelser skal også styrke de truede dyrs og planters muligheder for at kunne sprede sig fra eksisterende bestande gennem spredningskorridorer.

De økologiske forbindelser fungerer som vejnet for en række dyrearter og giver mulighed for at disse kan færdes mellem eksempelvis raste og fourageringssteder. Eventuelle spærringer i de økologiske forbindelser udgøres typisk af større veje og jernbaner, der krydser ådale på høje dæmninger uden faunapassage. Spærringernes negative effekt er vurderet konkret og afhjælpning af spærringerne er prioriteret fra et til tre. Et betegner højeste prioritet for fjernelse, vurderet i forhold til spærringernes placering og negative effekt. Det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for etablering at faunapassager, eksempelvis når der etableres vandløbsunderføringer.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Nye naturområder og naturgenopretning

Den grønne struktur

Eksterne links: