6.7 Internationale beskyttelsesområder og beskyttede arter

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om Internationale beskyttelsesområder

  • Arbejde for at beskyttelsesområderne som levested for dyre- og plantearter ikke forringes og at de bliver en del af et sammenhængende naturnetværk.
  • Arbejde for at opfylde habitatdirektivets og miljømålslovens mål om ”gunstig bevaringsstatus” inden for de internationale beskyttelsesområder.
  • Sikre beskyttelsesområderne mod aktiviteter der kan medføre forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for.

Retningslinjer

  1. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land.
  2. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og udenfor områderne, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme. Der kan dog planlægges foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.
  3. For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres, så beskyttelsen af områderne fremmes.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11e stk. 1 nr. 4 og 5

Redegørelse

De internationale naturbeskyttelsesområder også kaldet Natura 2000 områder er: Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder. 

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke planlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlagte veje i form afnye større vejanlæg eller sideanlæg, nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye råstofområder.

Uden for de internationale naturbeskyttelsesområder må byggeri, anlæg eller aktiviteter ikke forringe disse områders naturtyper og levesteder for de arter, områderne er udpeget for. Byggeri, anlæg og aktiviteter må heller ikke medføre forstyrrelser der har betydelige konsekvenser for disse arter.

Planforslag som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Dette gælder altså for planer både indenfor og udenfor de udpegede områder. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området, eller medfører forstyrrelser der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Det europæiske habitatdirektivs artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyrearter nævnt på direktivets bilag 4. Der er f.eks. forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder. Det betyder, at Randers Kommune ved planlægning, tilladelser, dispensation eller godkendelse af aktiviteter der vil kunne påvirke forholdene i et internationalt beskyttelsesområde, er forpligtet til at varetage hensynet til dyrearterne nævnt på direktivets bilag 4.

Igennem EU´s Natura 2000 direktiver er Danmark forpligtet til at gøre den nødvendige indsats for en række sjælne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Naturstyrelsen har udarbejdet en Natura 2000 plan for hvert område der prioriterer den nødvendige indsats. Randers kommune er involveret i 4 statslige Natura 2000 planer. Kommunerne der er dækket af den enklete plan har udarbejdet en Natura 2000 handleplan som indeholder de forventede metoder og forvaltningstiltag for at opfylde den statslige Natura 2000 plan.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Det blå bånd

Eksterne links: