6.6 Mulige naturområder

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om potentielle naturområder

  • Styrke sammenhængene mellem de eksisterende naturområder ved at dyrkede arealer udpeget som mulige naturområder udgår af omdrift og overgår til naturområder.
  • Arbejde for, at de mulige naturområder overgår til egentlige naturområder.
  • Styrke naturindholdet og naturkvaliteten i de mulige naturområder.

Retningslinjer

  1. De mulige naturområder skal bevares og om muligt forbedres som levesteder for vilde dyr og planter.
  2. Dyrkede arealer der er udpeget som mulige naturområder, skal så vidt muligt udgå af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs.
  3. Byudvikling i mulige naturområder kan ske på særlige betingelser, under hensyntagen til beskyttelse af naturen.
  4. Inddragelse af arealer i de mulige naturområder til formål der kan forringe naturindholdet, skal undgås. Dette gælder også formål som kan vanskeliggøre, at landbrugsjord udpeget som muligt naturområde på et senere tidspunkt udgår af omdrift.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 14

Redegørelse

Mulige naturområder er landbrugsarealer, som i dag er i omdrift. Det vil sige arealer som pløjes hvert år eller med få års mellemrum, men hvor det er byrådets ønske, at naturindholdet skal øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften. De mulige naturområder vil således, over tid overgå til at være egentlige naturomåder.

De arealer, der ønskes udtaget af omdrift, er hver tildelt en prioritet fra 1-3.

Inddelingen er som følger:

1. prioritet: Arealer, der, hvis de udtages af omdrift, vil kunne få særlige naturmæssige kvaliteter og væsentlig naturforbindende og naturudvidende funktion.

2. prioritet: Arealer, hvor der vil kunne udvikles en karakteristisk og værdifuld natur og som eventuelt vil kunne danne forbindelse til andre naturarealer.

3. prioritet: Arealer, hvor der kan udvikles naturværdier af mere almindelig karakter og som kan medvirke til at forbedre natursammenhængene i landskabet.

Ekstensivering af landbrugsdriften har betydning for dyr og planter. Den har også betydning for vandkvaliteten i vandløb, søer og grundvandet, idet udvaskning og afstrømning af næringsstoffer reduceres. Afgrænsningen af mulige naturområder i forhold til værdifulde landbrugsområder, er resultatet af en samlet afvejning af interesser. Nye naturområder prioriteres højest, hvor naturindholdet øges mest i forhold til landbrugets produktionstab. Der er derfor især tale om lave og fugtige ådale, stejle skrænter og jorde af ringe bonitet. Det er også et mål med de mulige naturområder, at støtte op om de økologiske forbindelser og være med til at sikre disse.

Randers Kommune vil arbejde for den ønskede udvikling gennem sin administration af planlov, naturbeskyttelseslov, støtte til naturgenopretning, naturpleje og naturovervågning m.m.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Nye naturområder og naturgenopretning

Den grønne struktur

Eksterne links: