6.5 Naturområder

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om naturområder.

 • Styrke naturindholdet og naturkvaliteten i kommunens naturområder.
 • Arbejde for at øge den biologiske mangfoldighed i kommunen, gennem administration af lovgivning og gennemførelse af politikker.
 • Arbejde for at mindske påvirkningen af sårbare naturområder med næringsstoffer fra lokale kilder.
 • Arbejde for at der etableres øget adgang til naturområderne, bl.a. i form af nye stisystemer.
 • Bevare, beskytte og om muligt øge kommunens samlede areal omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
 • Foretage en løbende besigtigelse af de §3 beskyttede områder, samt besigtige alle områder i løbet af en 10-årig periode.

Retningslinjer

 1. Det samlede areal af § 3 beskyttede naturområder skal opretholdes og om muligt forbedres som levesteder for vilde dyr og planter.
 2. Tilstanden i naturområder og vandhuller der er omfattet af § 3, må ikke ændres. Byrådet vil dog i særlige tilfælde efter en konkret vurdering være indstillet på at tillade ændring af et naturområdes nuværende tilstand. Vurderingen vil tage udgangspunkt i områdets målsætning:
  • A-målsætning: Der vil normalt kun blive givet tilladelse til indgreb, som understøtter kvaliteten af den naturtype der findes på arealet i forvejen. Byrådet vil i nødvendigt omfang medvirke til at sikre naturtypen gennem plejeforanstaltninger.
  • B-målsætning: Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen.
  • C-målsætning: Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til indgreb efter en konkret vurdering.
 3. I forbindelse med projekter af stor samfundsmæssig betydning, hvor der helt undtagelsesvis inddrages § 3 beskyttede naturområder, skal der udlægges erstatningsarealer i forholdet 1:2. Hvis erstatningsnaturen kan placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende § 3 beskyttet natur og på denne måde være med til, at udbygge og sikre et eksisterende naturområde og en økologisk forbindelse, så kan det erstattes i forholdet 1:1. Hvis der er A-målsat natur involveret, kan der ikke gives tilladelse til projektet.
 4. Ved lokalplanlægning skal der være en bufferzone til § 3 beskyttede naturområder i form af randområder uden bebyggelse, gødskning/sprøjtning o. lign. Bufferzonen skal som udgangspunkt have en brede på 10 meter.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 14

Redegørelse

Naturområder omfatter eksisterende natur som efter naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod ændringer. Herunder også områder i eksisterende byzone, selv om disse § 3 områder i nogle tilfælde kun er delvist beskyttet mod ændringer og således vil kunne bebygges.

Byrådet kan modsætte sig ændringer af arealanvendelsen, som kan modvirke opfyldelsen af målsætningen for naturområderne.

Målsætningsklasserne er et udtryk for, i hvilken udstrækning byrådet efter en konkret vurdering vil være indstillet på at tillade ændring af et naturareals nuværende tilstand.

Det gælder som generelt princip, at det samlede areal af beskyttede naturtyper ikke må mindskes ved byrådets administration af loven, men at arealet søges øget ved, at landbrugsarealer udpeget som mulige naturområder udgår af omdrift.

Naturkvalitet

De beskyttede områder er inddelt efter en tredelt målsætning (A-B-C).

Kommunen vil løbende besigtige/registrere de § 3 beskyttede områder. På sigt vil den tredelte målsætning blive afløst af en femdelt målsætning.

Målsætningen udtrykker byrådets vurdering af det aktuelle og det ønskede, fremtidige naturindhold i de eksisterende naturområder og hvordan naturbeskyttelseslovens § 3 administreres og i hvor høj grad byrådet vil arbejde for og evt. finansiere, at naturindholdet bevares og udvikles.

Ændring af § 3 områder

De § 3 Beskyttede naturtyper er få og udsatte, og der er en særlig forpligtigelse til at passe ekstra godt på en række naturtyper som eksempelvis væld og kærtyper. Sådanne naturtyper er nærmest umulige at etablere erstatningsbiotoper for, hvorfor det er vigtigt at undgå en påvirkning af disse, når der planlægges for veje, broer o.lign.

Hvis der i forbindelse med projekter af samfundsmæssig betydning inddrages § 3 arealer eller ved uoprettelig indgriben i arealer med § 3 naturtyper, skal der udlægges erstatningsnatur for at bevare naturtypernes økologiske funktionalitet. Denne erstatningsnatur skal som udgangspunkt udlægges så tæt på den eksisterende § 3 natur som muligt og i forholdet 1:2. Hvis erstatningsnaturen kan placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende § 3 beskyttet natur og på denne måde være med til at udbygge og sikre et eksisterende naturområde og en økologisk forbindelse, så kan det erstattes i forholdet 1:1. Kommunen vil ikke kunne give tilladelse til et projekt hvis der er A- målsat natur involveret. 

Et areal, der ikke længere vurderes at være omfattet af § 3, overføres fra et § 3-område til et muligt naturområde, der prioriteres ud af omdrift, hvis det ligger i sammenhæng med et af kommuneplanens naturområder eller mulige naturområder. Arealet tildeles samme prioritering som de tilstødende arealer. Hvis det derimod ikke ligger i sammenhæng med et af disse områder, eller hvis det ligger i eksisterende byzone, medtages det ikke som et muligt naturområde.

Et areal, som vurderes at være blevet omfattet af § 3, tildeles en målsætning i overensstemmelse med naturværdierne på arealet og sammenhængen med omgivende naturarealer i overensstemmelse med principperne i Naturkvalitetsplanen. 

Mere naturkvalitet

Byrådet ønsker at beskytte § 3 beskyttede naturtyper for uønsket påvirkning fra eksempelvis byvækst. Derfor udlægges en bufferzone til disse områder i forbindelse med planlægning på kommunens egne arealer, samt ved ny lokalplanlægning. Denne bufferzone skal beskytte områderne ved at forbyde bebyggelse, gødskning og sprøjtning. I bufferzonen kan regnvandsbassiner, som et element der øger diversiteten, derimod tillades. Bufferzonen har som udgangspunkt en bredde på 10 meter, men skal i hvert enkelt tilfælde vurderes konkret efter de lokale forhold.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Nye naturområder og naturgenopretning

Den grønne struktur

Eksterne links: