6.3 Lavbundsarealer og mulige vådområder

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om overfladevand.

  • Sikre muligheden for genskabelse af tidligere vådområder.
  • Sikre lavbundsarealernes mulighed for at udvikle sig til værdifulde naturområder.
  • Forbedre naturkvaliteten og forbedre adgangen til naturen under projektering af nye vådområder.
  • Modvirke ophobning af fosfor i jorden på potentielle vådområder og på områder der forventes oversvømmet ved vandstandsstigning.

Retningslinjer

  1. Mulige vådområder og lavbundsarealer, skal friholdes for byggeri og anlæg som hindrer naturgenopretning.
  2. Planlægning for anlæg mv. på lavbundsarealer skal baseres på risikoen for forhøjet vandstand.
  3. Den kan indenfor de udpegede vådområder gennemføres naturgenopretningsprojekter, med henblik på at fjerne kvælstof og tilbageholde fosfor.
  4. Forringelse af naturkvaliteten ved etablering af vådområder skal undgås.
  5. Offentlighedens adgang til nye vådområdeprojekter skal så vidt muligt sikres.
  6. Ved gennemførelse af naturgenopretningsprojekter skal væsentlige kulturhistoriske interesser sikres.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 13

Redegørelse

Lavbundsarealer kan udvikle sig til værdifuld natur. Det kan f.eks. ske ved genskabelse af strandenge, enge, moser, lavvandede søer og fjorde på arealer, der er kunstigt afvandede eller drænede.

Lavbundsarealer, der kan udvikle sig til værdifulde naturområder, bør så vidt muligt friholdes for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, nye veje bortset fra markveje, elledninger mv. Eventuelle anlæg mv. på lavbundsarealerne bør udformes under hensyn til mulighederne for en fremtidig anden naturmæssig anvendelse af arealerne.

Nye vådområder og klimaændringer

Klimaændringerne fører til kraftigere regnskyl, der forårsager oversvømmelse af store arealer. Ved at tillade oversvømmelse af et vådområde kan de store vandmængder tilbageholdes midlertidigt, så vandet afledes over et længere tidsrum og vandføringen udjævnes. Herved kan f.eks. lavtliggende boligarealer bedre beskyttes mod oversvømmelse.

Det øgede havspejl kan medføre indtrængning af saltvand i grundvandet nær kysterne. Der bør tages hensyn til dette ved planlægning af kystbeskyttelse og anlæg på lavbundsarealer. Det skal tages i betragtning, at dyrkningssikkerheden på landbrugsjord i lavbundsarealer kan mindskes, efterhånden som klimaændringerne forventes at slå igennem.

Ved skabelse af nye vådområder opstår der ofte nye naturområder med rekreativ værdi. Projekter til genoprettelse af vådområder ønskes i størst muligt omfang gennemført på baggrund af frivillige aftaler, med de berørte lodsejere.

For konkrete projekter på lavbundsarealer, der samtidig er udpeget som Natura 2000 områder eller ligger i tilknytning hertil, skal der i forbindelse med forundersøgelsen gennemføres en konsekvensvurdering for de arter og naturtyper, området er udpeget for. Vurderes projektet at skade de arter eller naturtyper, området er udpeget for, kan projektet som udgangspunkt ikke gennemføres.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Eksterne links: