6.1 Grundvand

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om grundvand.

  • Sikre at målsætninger og retningslinjer i Vandplanerne bliver efterfulgt.
  • Arbejde for, at kommunens borgere også i fremtiden kan få drikkevand af høj kvalitet baseret på rent og urenset grundvand.
  • Arbejde for, at beskyttelsen af grundvandet skal prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.

Retningslinjer

Grundvand reguleres efter de til statslige vandplaner for Randers fjord, Mariager fjord og Limfjorden, som er i udkast nu men, som forventes vedtaget primo 2013.

 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11e stk. 1 nr. 4 og 5

Redegørelse

I udkast til de statslige vandplaner fremgår de fremtidige retningslinjer for grundvandsområdet.

Alt grundvand skal beskyttes mod forurening af hensyn til drikkevandsforsyning og bevarelse af våde naturområder. På grund af drikkevandsinteresser er områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og indvindingsoplande til almene vandværker særligt vigtige at beskytte mod forurening. Dette foregår bl.a. gennem miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven og planloven.

Virksomheder og anlæg, hvor der oplagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af mobile forureningskomponenter, så som olieprodukter, opløsningsmidler, gødningsstoffer, pesticider og vejsalt, udgør en potentiel risiko for forurening af grundvandet. Denne type virksomhed bør ikke placeres, hvor det nedsivende regnvand bliver til grundvand, som efterfølgende pumpes op og anvendes til drikkevand.

Ved udlæg af areal til byformål er det vigtigt, at der tages hensyn til grundvandet, især til de forekomster der er væsentlige for den fremtidige vandforsyning (OSD-områder, indvindingsoplande til almene vandværker, beskyttelseszonen for drikkevandsboringer, samt boringsnære beskyttelsesområder).

Før der udlægges arealer til byformål indenfor disse områder, foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. tages hensyn til grundvandet. Heri skal indgå en vurdering af mulighederne for alternative retninger for byvækst, den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte områder samt, mulighederne for at undgå eller kontrollere en forurening.

Randers kommune vil på baggrund af statens grundvandskortlægning iværksætte en indsatsplanlægning for at beskytte og sikre rent drikkevand for de områder, der er udpeget i udkast til vandplanen. Denne planlægning vil ske i samarbejde med forskellige interessenter blandt andet vandværkerne, landbruget og Naturstyrelsen.

Nye boringer til almen vandforsyning skal som udgangspunkt placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Herved opnås den bedst mulige fremtidige grundvandsbeskyttelse ved vandværksboringerne.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Ny bydel ved Munkdrup

Eksterne links: