6.12 Grønne kiler

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om Grøn struktur.

  • Sikre sammenhæng mellem grønne områder i bycentrum og naturarealer i det åbne land og sikre, at der er en klar adskillelse mellem by og land.
  • Skabe gode rekreative områder for kommunens borgere – hvor bosætning, adgang til det grønne og naturhensyn spiller sammen.

Retningslinjer

  1. De grønne kiler bør ikke inddrages til byvækst, medmindre der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse.
  2. På enkeltejendomme i kilerne kan byggeri fortsat etableres. Byggeriet skal opføres med hensyntagen til områdets landskabelige værdier.
  3. I de grønne kiler kan der kun anlægges veje, som er nødvendige for driften af en ejendom eller udgør en vigtig del af den overordnede infrastruktur. Stiforbindelser kan med fordel placeres i kilerne.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11b stk. 2

Redegørelse

Ved at udpege grønne kiler sikres, at der ikke sker byvækst på de landbrugsarealer, som vil kunne kæde naturområder, parker og andre grønne områder sammen. Kilerne er således en vigtig del af den grønne struktur. Den grønne struktur, er Randers Kommunes overordnede redskab til at håndtere byudviklingens pres på det åbne land. En stor del af den grønne struktur består i dag af naturområder og grønne områder, som allerede er sikret via andre retningslinjer eller rammer.

Ved at udpege grønne kiler, skabes der på lang sigt et sammenhængende net af grønne områder, som sikrer borgernes nærhed til grønne områder og natur.  En sammenhængende grøn struktur giver desuden mulighed for etablering af et netværk af grønne stiforbindelser, hvilket øger tilgængeligheden til de grønne områder og styrker de rekreative udfoldelsesmuligheder.

Arealer, udlagt som grønne kiler, vil kunne udnyttes til større rekreative grønne områder (f.eks. byparker og skove), efterhånden som byerne vokser og behovet opstår. De grønne kiler skal medvirke til at skabe ”grønne pauser”, som kan være med til at, strukturere den enkelte by og forhindre, at større byer vokser sammen med de mindre nabobyer.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Den grønne struktur

Eksterne links: