6.11 Kystnærhedszonen

Mål

  • Beskytte de værdifulde kystlandskaber ved at friholde dem for bebyggelse og anlæg der ikke er afhængige af kystnær lokalisering.
  • Give mulighed for en aktiv benyttelse af kystlandskaberne i respekt for natur- og landskabsværdier.
  • Sikre offentlighedens adgang til og benyttelse af kysterne.

Retningslinjer

  1. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke opføres byggeri eller anlæg som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.
  2. Der kan i princippet kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
  3. Planlægningen skal sikre offentlighedens adgang til kysten.
  4. Der kan kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land som forudsætter etablering af kystbeskyttelse eller inddragelse af søterritoriet. Undtaget er havneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 18 og 20

Redegørelse

Kystnærhedszonen er en planlægningszone og har til formål at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser der knytter sig til kysterne. Ved planlægning skal det vurderes, hvordan ny bebyggelse kan indpasses i den kystlandskabelige helhed. Herudover skal lokalplaner for byggeri i kystnærhedszonen oplyse om den visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom bygningshøjder over 8,5 m skal begrundes.

Fremtidig planlægning i kystnærhedszonen

I Randers Kommune ligger flere landsbyer samt Assentoft og størstedelen af Randers by indenfor kystnærhedszonen. Disse områder skal have mulighed for en nødvendig udvikling. Randers Kommune har derfor en vigtig rolle i forbindelse med at sikre den nødvendige udvikling i kystnærhedszonen, uden at det bliver på bekostning af de landskabelige kvaliteter. Indenfor kystnærhedszonen, er der udpeget arealer der skal friholdes for bebyggelse. Dette areal er vurderet som kystlandskab, hvor bebyggelse pga. oversvømmelsesfare og landskabelige forhold er uønsket. I tilknytning til bysamfund indenfor kystnærhedszonen, hvor der kan ske byudvikling, er det nødvendigt nøje at redegøre for byudviklingens påvirkning på hele kystlandskabet og ikke kun på selve kysten. Et princip for byudviklingen er, at den skal ske i tilknytning til byerne og først og fremmest bagved eksisterende bebyggelse.

Udviklingen i kystnærhedszonen

Indenfor kystnærhedszonen ligger en del arealer der har en arealanvendelsesreservation, som endnu ikke er udnyttet. De uudnyttede arealreservationer er gennemgået og ønskes fastholdt til den hidtidige, planlagte anvendelse.

Kystlandskab

Randers Kommune vil understøtte en planlægning, der sikrer kystlandskaberne som nationale interesseområder. Kommunen vil derfor være med til at sikre, at kyststrækningerne fortsat bevarer deres karakter og helhed, så efterfølgende generationer kan opleve de relativt uberørte kystlandskaber. Det er også et mål at udviklingen i kystområderne støtter op om Naturpark Randers Fjord.

For at understøtte kyststrækningernes karakter og helhed skal hensynet til kysternes naturlige dannelsesprocesser indgå i sagsbehandlingen for nybyggeri helt tæt på kysten. Kystsikring skal vægtes i forhold til muligheden for at flytte byggeriet længere ind i landet. Der bør kun, hvis der er en særlig begrundelse, åbnes op for, at der kan opføres byggeri helt tæt på kysten.

Landskabelige og geologiske interesser i kystnærhedszonen

De landskabelige interesser og geologiske interesser, der ligger inden for kystnærhedszonen, skal som hovedregel friholdes for nye anlæg. Der kan kun planlægges for nye anlæg i disse områder, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse herfor.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Det blå bånd

Eksterne links: