6.10 Geologiske interesser

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om landskabelige og geologiske interesser

  • Sikre en særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i udpegede områder, når der planlægges for det åbne land.

Retningslinjer

  1. Indenfor områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv., som kan sløre landskabets dannelsesformer skal undgås.
  2. I områder af særlig geologisk interesse skal landskabsformer og blottede profiler som tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, bevares og beskyttes.
  3. Geologiske interessante profiler der blotlægges ved råstofgravning, bør som udgangspunkt friholdes ved efterbehandling.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 17

Redegørelse

Områder af særlig geologisk interesse omfatter større områder, hvor terrænformerne afspejler landskabets tilblivelsesproces såvel som mindre lokaliteter, hvor de aflejringer som landet er opbygget af, er synlige. Blotninger giver en let adgang til oplysninger om de geologiske processer. Forståelsen af landskabets opbygning har samfundsmæssig betydning i forhold til kulturmiljøer, beskyttelse af grundvand og udnyttelsen af råstofområder.

Ved udnyttelsen af råstofgrave kan der blotlægges geologisk interessante profiler. I sådanne tilfælde bør det tilstræbes, at efterbehandlingen af råstofgraven sker på en måde, så profilet bevares. Mange af de landskaber der geologisk set er de mest interessante, er også områder af stor rekreativ værdi på grund af deres særpræg. Udpegningen omfatter både større landskaber og mindre lokaliteter, f.eks. landbaserede profiler.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Landskabelige og geologiske interesser

Eksterne links: