5.6 Affald, deponering og renseanlæg

Mål

  • Arbejde for at håndteringen af affald sker med mindst mulig belastning af klima og miljø.
  • Sikre at opbevaring af affald sker uden gener for de omkringboende og at løsninger for opbevaring af affald ikke virker skæmmende på omgivelserne.
  • Sikre, at der ikke opstår unødig lugt-, støj- eller andre forureningsgener mellem affaldsbehandlingsanlæg eller renseanlæg og forureningsfølsomme arealer.

Retningslinjer

  1. Ved deponering og afbrænding af affald skal miljøet beskyttes. Ved afbrænding skal energien udnyttes.
  2. Affaldsanlæg, der etableres for at sikre optimal sortering, behandling og genanvendelse, skal etableres under hensyntagen til de regler, der i øvrigt gælder for anlægstypen og for deponeringsanlæg.
  3. Ved etablering og udvidelse af renseanlæg eller arealer til forureningsfølsom arealanvendelse, skal der sikres en sådan indbyrdes afstand, at der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forureningsgener.

Eksempler på forureningsfølsom arealanvendelse er boligformål, legepladser, børnehaver, campingpladser eller rekreative områder. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse.

 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 5

Redegørelse

Affaldsbehandlingsanlæg

Byrådet ønsker at affald skal genanvendes, så vidt det er muligt, for bl.a. at mindske behovet for deponering. Dette skal altid ske på en miljømæssig forsvarlig måde.

Randers Kommune skal i planperioden udarbejde en affaldsplan. I kommunes affaldsplan, kan man læse hvilke mål der er på affaldsområdet indenfor de kommende 12 år.

Byrådet ønsker at give mulighed for at etablere de nødvendige affaldsbehandlingsanlæg. Der skal altid tages hensyn til miljø, natur og landskab, når der etableres denne type af anlæg.

Renseanlæg

Behovet for etablering og udvidelse af renseanlæg fastlægges i Randers Kommunes Spildevandsplan. Spildevandsplanen revideres løbende.

Miljøstyrelsen har et vejledende krav til afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsomme arealer på 100 meter. Det vil under normale forhold forhindre lugtgener. Men der er flere forhold, som har betydning for den konkrete vurdering. Det kan f.eks. være renseanlæggets type og størrelse eller den konkrete anvendelse af naboarealet. Derfor kan der ikke stilles et fast krav til afstanden. Forbehandlingsanlæg er også omfattet af retningslinjen.

Eksisterende og nye renseanlæg bør indrettes og drives, så de giver mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Retningslinjen gælder ikke for anlæg til enkeltejendomme. 

Der findes både renseanlæg og kloakledninger i kystnærhedszonen. Byrådet forventer, at der bliver behov for at udbygge renseanlæg og ledningsnet i kystnærhedszonen indenfor planperioden. Der skal i den forbindelse tages de nødvendige hensyn ved udformningen og placeringen af de konkrete anlæg.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Renseanlæg og affaldshåndtering

Eksterne links:

Læs mere om affald i Randers Kommune