5.5 Master og ledningsanlæg

Mål

 • Sikre mulighed for etablering af de tekniske anlæg, som er samfundsmæssigt nødvendige.
 • Tage vidtgående hensyn til natur, miljø, landskab og kulturmiljø ved placering og udformning af tekniske anlæg.
 • Begrænse antallet af antennemaster i Randers Kommune.

Retningslinjer

 1. Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.
 2. Der reserveres arealer til de anviste naturgasledninger og kraftvarmeledninger. Reservationszonerne omfatter 100 meter brede bælter omkring linjeføringens midte.
 3. Nye antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder. Kun hvis der ikke er andre muligheder, kan en opstilling i andre områder, i byen/landsbyen eller i det åbne land, tillades.
 4. Der tillades kun nye master, hvor det ikke er teknisk muligt at bruge bygninger eller eksisterende master. Ved ansøgning om nye antennepositioner skal antenner søges placeret samlet.
 5. Ved opstilling af nye master for mobiltelefoni kan der stilles krav om, at der skal være plads til andre operatører.
 6. Hvor der meddeles tilladelse til opstilling af master, skal der tinglyses et krav om fjernelse senest et år efter, at mastens anvendelse til telekommunikationsformål er ophørt.
 7. Mastehøjden skal være så lav som mulig, uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast.
 8. Hvis lokalplaner ikke giver mulighed for opstilling af master, kan der gives dispensation, hvis opstillingen ikke strider mod formålet i lokalplanen.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 5

Redegørelse

Samfundet har behov for en stabil energiforsyning og telekommunikation. Det betyder, at der skal bygges de nødvendige anlæg. Når der etableres sådanne anlæg, er det vigtigt, at der tages hensyn til det åbne land og de landskabelige interesser.

Ledningsanlæg

Byrådet ønsker at udvikle fjernvarmeforsyningen, hvilket kræver etablering af en række tekniske anlæg. I planlægningen søger byrådet at afveje nødvendigheden af sådanne anlæg mod andre interesser.

Anlæg af regional betydning beslaglægger i sig selv et begrænset areal, men kan påvirke omgivelserne i stor afstand. Det kan f.eks. være, højspændingsledninger, spildevand, naturgas, olieforsyning og fjernvarme. Byggelinjer, sikkerhedszoner m.m. betyder, at grundejerens rådighed over arealet kan mindskes i større eller mindre grad.

Ledningsanlæggene, enten i form af fjernvarme- eller naturgas ledninger, skal være med til at sammenbinde ud udbygge de eksisterende fjernvarmeområder og naturgasområder.

Når der planlægges sådanne anlæg, skal linjeføringen tage hensyn til bl.a. naturområder, påvirkningen på miljøet og eventuelle kulturmiljøer.

Højspændingsledninger er langt billigere at anlægge som luftledninger end som jordkabler. Men luftledninger skæmmer også landskabet, og skaber gener. Disse skal derfor begrænses, og nye forbindelser skal så vidt muligt udføres som jordkabler.

Antenner og master

Retningslinjerne beskytter landskabet mod dominerende antenneanlæg, så vidt det er teknisk muligt. Mindre antenner, som kan opstilles uden landzonetilladelse er ikke omfattet.

Byrådet lægger vægt på, at master hvis det er muligt, skal bruges til flere antenner, for at begrænse det samlede antal mest muligt. Der gives ikke dispensation til masteloven.

Antennemaster på 100 meter og højere skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Inden masterne må opstilles, skal der være udstedt en attest om, at de ikke skønnes at udgøre en fare for flyvesikkerheden. Ved Randers flyveplads ligger der en indflyvningsplan med en radius på 4,7 km med højdebegrænsninger.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Eksterne links: