4.4 Råstofindvinding

Mål

  • Administrere efter bestemmelserne i den regionale råstofplan.
  • Sikre grundvands- og naturhensyn mest muligt i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave.

Retningslinjer

Region Midtjyllands Råstofplan er den gældende plan på området og indeholder retningslinjer for råstofindvinding.

 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11e stk. 1 nr. 7

Redegørelse

Råstofindvinding i råstofgrave, er et stort indgreb i landskabet, og kan som al anden industri påvirke natur og miljø. Indvindingen skal derfor ske efter en samlet planlægning.

Region Midtjylland har ansvaret for kortlægning af råstofferne og planlægning af indvindingen.

Randers Kommune giver råstoftilladelser og fører tilsyn med indvindingen på baggrund af råstofplanen. 

Råstofgravning skal ske indenfor de udlagte råstofområder. Disse skal holdes fri for aktiviteter, der kan forhindre gravning. Gravning og efterbehandling skal ske på en bæredygtig måde, hvor der tages hensyn til en række interesser så som naboer, natur, grundvand og kulturmiljøer

Arealer, hvor der er udvundet råstoffer, skal som udgangspunkt efterbehandles til naturformål og rekreativ benyttelse. I forbindelse med efterbehandlingen af råstofgrave skal grundvands- og naturhensyn sikres mest muligt.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Råstofindvinding

Eksterne links:

Læs mere om råstofindvinding hos Region Midt