4.3 Husstandsvindmøller og småmøller

Mål

 • Sikre at der er mulighed for at opstille husstandsvindmøller og småmøller i Randers Kommune.
 • Sikre at etableringen af husstandsvindmøller og småmøller sker med respekt for naboer, natur og fremtidig planlægning.

Retningslinjer

  Husstandsvindmøller og småmøller i landzone

 1. En husstandsvindmølle og småmølle skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg på egen grund. Hustandsvindmøller må ikke placeres nærmere end 100 meter fra nabobeboelser og 250 fra samlet bebyggelse. Afstandskravet er vejledende.
 2. Husstandsvindmøller og småmøller kan kun opstilles enkeltvis og i landzone uden for de udpegede vindmølleområder og uden for beskyttelsesområder og områder af større landskabelig interesse.
 3. Der kan kun opstilles husstandsvindmøller indenfor kystnærhedszonen hvis det sikres at møllen ikke er synlig fra kysten.Husstandsvindmøller i landzone kan kun opføres på baggrund af en landzonetilladelse og hvis de ikke vil være i visuel konflikt med landskabsoplevelsen, områder til store vindmøller eller nabobeboelse.
 4. Husstandsmøller kan dog ikke placeres indenfor en afstand på 250 meter fra by- og landzonebyers fremtidige bolig- og institutionsområder fastlagt i Kommuneplanen.
 5. Ved behandlingen af ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller og småmøller skal der tages hensyn til nabobeboelser og landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, herunder kirkeomgivelser og kulturmiljøer. Der kan stilles krav til møllens placering, totalhøjde, udseende mv.

  Husstandsvindmøller og småmøller i byzone
 6. I boligområder, blandet bolig- og erhvervsområder, sommerhusområder, centerområder og områder udlagt til rekreative formål kan der ikke opstilles husstandsvindmøller og småmøller.
 7. I nye boligområder kan der i forbindelse med lokalplanlægningen, optages bestemmelser om etablering af småmøller.I erhvervsområder og områder til tekniske anlæg, hvor der er mindst 4 gange møllens totalhøjde til boligområder, blandet bolig- og erhvervsområder, sommerhusområder, centerområder og områder udlagt til rekreative formål, kan der opstilles husstandsmøller, herunder mini- og mikromøller.
 8. I offentlige områder der ikke anvendes til, eller er udlagt til støjfølsomme formål, hvor der er mindst 4 gange møllens totalhøjde boligområder, blandet bolig- og erhvervsområder, sommerhusområder, centerområder og områder udlagt til rekreative formål., kan der opstilles husstandsmøller, herunder mini- og mikromøller.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 5

Redegørelse

En husstandsvindmølle er typisk en mindre mølle med en totalhøjde på under 25 meter, der står alene. Den står i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land.

Småmøller er typisk møller med et rotorareal på enten op til 1 m2 (mikromølle) eller med et rotorareal på mellem 1-5 m2 (minimølle).

Visse leverandører og producenter bruger til tider andre navne og størrelser for hhv. mini- og mikromøller. For Randers Kommunes vedkommende anvendes ovenstående størrelser og begreber.

Det kræver normalt en landzonetilladelse at opføre en husstandsvindmølle eller småmølle. I sagsbehandlingen lægges der vægt på hensynet til det åbne land og hensyn til gener fra støj. Det betyder, at der efter en konkret vurdering, hvori der indgår de ovennævnte forhold, kan gives tilladelse til husstandsmøller og småmøller, der ikke belaster landskabet.

Ved behandling af ansøgninger om opstilling af vindmøller i byzone, bruges der tre typer af områder.

 • Første type er områder der anvendes til eller er udlagt til støjfølsomme formål. Det er f.eks. boligområder, parker og sommerhusområder. Derudover indgår centerområder, da det vurderes, at vindmøller ikke kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne.
  Fælles for områderne er, at de genevirkninger der typisk vil opstå som følge af nærheden til naboer, omgivelser og områdets udseende som helhed, i væsentlig grad vil overstige de miljømæssigt positive effekter. Dette skyldes at mindre møller, især mini- og mikromøller har marginal betydning for den samlede produktion af vindenergi og for kommunens målsætning om CO2 reduktion.
 • Anden type er erhvervsområder og områder til tekniske anlæg. Erhvervsområder er typisk kendetegnet ved store bygninger og anlæg i en skala der gør det nemmere at integrere tekniske installationer som fx vindmøller. Da erhvervsvirksomheder ofte er storforbrugere af el og udleder en del CO2, kan det have meget stor signalværdi at opstille vindmøller.
 • Tredje type er offentlige områder der ikke anvendes til, eller er udlagt til støjfølsomme formål.
  Her vil der typisk være tale om uddannelsesinstitutioner, sportsanlæg og lignende. Argumenterne for opstilling af vindmøller, vil være meget de samme som for erhvervsområder. I disse tilfælde, vil det dog være de offentlige instansers mulighed for at markere sig som bidragsyder i nedbringningen af CO2 udslippet.

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Vindmøller

Eksterne links:

Læs mere om vindmøller i Randers Kommune