4.2 Vindmøller

Mål

 • Samarbejde med virksomhederne om at skabe en førerposition indenfor vedvarende energi - herunder give mulighed for, at der kan etableres nye vindmøller.
 • Give mulighed for at gamle vindmøller udskiftes med nye og mere effektive møller.
 • Varetage de landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser og forebygge nabogener.

Retningslinjer

 

 1. Der kan kun opstilles vindmøller inden for vindmølleområder. Nye vindmølleområder kan kun udlægges via et tillæg til kommuneplanen.
 2. Lokalplanen for et vindmølleområde skal angive antallet af møller, deres placering og udseende. Lokalplanen skal sikre, at vindmølleområdet udnyttes bedst muligt og tager hensyn til naboer og landskabet.
 3. I nye vindmølleområder skal de enkelte vindmøllers totalhøjde være mindst 125 meter og må ikke overstige 150 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,3. Møllerne skal være 3-bladede med samme omløbsretning. Vindmøller skal opstilles i grupper af minimum 3 møller.
 4. Vindmøller inden for det samme vindmølleområde skal have samme rotordiameter og opstilles med samme indbyrdes afstand. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotordiameteren, medmindre VVM – vurderingen kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig.
 5. Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på vindmøllerne, dog kan der tillades et mindre logo.
 6. Eksisterende vindmøller i de udpegede vindmølleområder kan, under respekt for retningslinjerne for store vindmøller, udskiftes med nye og eventuelt større vindmøller. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning af møllen. Genopførelse medfører, at der på ny skal søges om byggetilladelse og evt. udarbejdes VVM og lokalplan. Eksisterende vindmøller uden for de udpegede områder til vindmøller kan ikke genopføres eller udskiftes.
 7. Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende fundamenter og veje fjernes til en meter under terræn, og arealet retableres til landbrugsdrift.
 8. For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Indenfor konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 5

Redegørelse

Byrådet har i 2010 udpeget en række potentielle vindmølleområder. Nye vindmølleområder, skal tage hensyn til landskabet og støjforhold. Nye vindmølleområder
udpeges i tillæg til Kommuneplanen, ofte med tilhørende VVM-redegørelse. Byrådet har også peget på en række områder, hvor møller skal fjernes, når de ikke længere er i drift.

Det er målet at fjerne vindmølleområder indenfor kystnærhedszonen. Området ved Overgård er en undtagelse. Da der er en planlægnings og ressourcemæssig begrundelse for disse møller.

Det er en forudsætning for alle de udpegede områder, at afstandskravene overholdes i henhold til cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller og bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. For nogle af vindmølleområderne er det en forudsætning, at eksisterende vindmølleområder tages ud af drift f.eks. hvis to områder ligger meget tæt, kan de visuelle gener blive for store.

Hvis den indbyrdes afstand mellem nye vindmøller og eksisterende eller planlagte vindmøller er mindre end 28 gange vindmøllens totalhøjde, skal der redegøres for den landskabelige påvirkning af anlæggene under ét anses for ubetænkelig. I denne sammenhæng kan der ses bort fra ældre vindmøller, såfremt møllerne forventes taget ud af drift inden for en kortere årrække.

Nye vindmøller skal som udgangspunkt forsøges placeret udenfor, naturområder, mulige naturområder, kulturmiljøer, økologiske forbindelser og landskabelige interesser. Ved en placering i disse udpegninger, skal påvirkningen vurderes. Hvis et vindmølleområde ligger tæt på en kirke skal der laves en vurdering af om området påvirker oplevelsen af kirken.

Vindmøller skal så vidt muligt placeres udenfor § 3 områder og å- og søbeskyttelseslinjer. Der må ikke placeres vindmøller inden for  fredede områder og fortidsmindebeskyttelseszoner.

Vindmøller skal så vidt muligt placeres udenfor skovbyggelinjer. Der kan ikke forventes tilladelse tættere end 30 meter fra skovkanten.

Ved udlægning af adgangsveje til vindmølleområderne, skal der sikres, at gennemskæring af beskyttede sten og jorddiger så vidt muligt undgås.

Der må ikke placeres vindmøller i Natura 2000 områder. Når der placeres vindmøller i nærheden af Natura 2000 områder, skal der laves en konsekvensvurdering.

Miljøvurdering

Der er siden kommuneplan 2009 gennemført en planlægning for vindmøller i Randers kommune. Den optages uændret i kommuneplanen og emnet indgår derfor ikke i miljøvurderingen, idet temaplanen allerede er miljøvurderet i 2010.


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Vindmøller

Eksterne links:

Læs mere om vindmøller i Randers Kommune