4.1 Biogas

Mål

 • Byrådet vil arbejde for at fremme biogasproduktionen i kommunen, så en større del af husdyrgødningen og andre egnede biomasser anvendes til grøn energi.
 • Byrådet vil udpege egnede områder til fælles biogasanlæg.
 • Byrådet vil tage vidtgående hensyn til natur, miljø, landskab, naboer og trafikale forhold, når anlæg skal konkretiseres.

Retningslinjer

 1. Fælles biogasanlæg kan lokaliseres inden for det udpegede biogasområde. Udpegningen er ikke til hinder for en lokalisering et andet sted på baggrund af en konkret vurdering.
 2. Etablering af fælles biogasanlæg sker på baggrund af lokalplanlægning. Der lægges især vægt på:
  • Gode vej- og tilkørselsforhold som tilgodeser trafiksikkerhed og minimering af gener for miljø og naboer. 
  • Minimering af støj og lugtgener for omkringboende 
  • Afbødning af den landskabelige påvirkning af omgivelserne, f.eks. i forhold til terræn og landskabselementer som eksisterende og nye skov- og læbeplantninger. 
 3. I forbindelse med kommunens administration af f.eks. planloven, husdyrloven og naturbeskyttelsesloven kan der ikke forventes tilladelse eller dispensation til aktiviteter, bygninger, anlæg m.v, der vil kunne forhindre etablering og drift af et biogasanlæg på den konkrete lokalitet.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 5

Redegørelse

Biogasanlæg kan producere grøn energi ved at genanvende husdyrgødning, affald og anden biomasse, og har derfor en række fordele i forhold til miljø og klima.

Fælles biogasanlæg er et større anlæg og en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret, som håndterer husdyrgødning samt evt. anden biomasse fra flere producenter. Der er således ikke tale om gårdanlæg, der kun behandler gylle fra egen produktion. I forbindelse med de fælles biogasanlæg, afleveres husdyrgødningen til produktion af biogas og herefter hentes den igen til udspredning på markerne. I kommuneplantillægget er der peget på et sted  - ca. 0,6 km nordøst for Hørning, hvor der kan placeres fælles biogasanlæg. Ved udpegningen er det vægtet højt, at der er gode afsætningsmuligheder for biogassen, gode trafikale forhold, stor afstand til naboer, et stort husdyrgrundlag samt at der ikke i øvrigt er beskyttelses- eller planlægningshensyn, der taler imod placering af et biogasanlæg. Der skal som udgangspunkt udarbejdes lokalplan og VVM i forbindelse med etablering af fælles biogasanlæg.

Hvis kommunen modtager en ansøgning om lokalisering af et fælles biogasanlæg på en anden lokalitet end den udpegede, vil en realisering af dette skulle ske på baggrund af en konkret vurdering, samt udarbejdelse af plangrundlag
herfor.

Gård-biogasanlæg kan etableres efter en konkret vurdering på baggrund af landzonetilladelse og byggetilladelse.

Biogasanlæg kan være såkaldte risikovirksomheder, hvilket skal vurderes i det konkrete tilfælde. Retningslinje 2.1 i kommuneplanen omhandler bl.a. risikovirksomheder.

Miljøvurdering

Der planlægges i dette kommuneplantillæg for, hvor der kan etableres nye fælles biogasanlæg. I udpegningen er der indgået en række parameter, herunder afstand til naboer, infrastruktur og afsætningsmuligheder. I forbindelse med den videre planlægning vil der blive taget stilling til hvilke tiltag der er nødvendige i forhold til miljøbeskyttelsen.

Miljøforhold
Biogas anlæg har fordele i forhold til klima og vandmiljø, da de bidrager til en bedre udnyttelse af husdyrgødningen og til en reduktion i belastningen med luftbåren ammoniak, der er et problem for følsom natur som enge, moser og heder. 

Store biogas anlæg har også negative konsekvenser. Det er store tekniske anlæg der kan påvirke landskabet og de skal løbende tilføres husdyrgødning samt have returneret den afgassede husdyrgødning. Det betyder at der er stort transportbehov. Endelig kan store biogas-anlæg have miljøgener i form af støj og lugt og påvirkning af naboer. Der er gennemført en lokaliseringsanalyse, hvor der ud fra 

en række miljøparametre (afstand til naboer, følsom natur, Natura 2000, afstanden til større veje, placeringen af husdyrbrugene m.m.) er lavet en bruttoliste over mulige 

placeringer. Mulighederne for afsætning af biogassen er også indgået i planlægningen. Hovedmålene med planlægningen har været at minimere miljøpåvirkningerne og at minimere transporten. Det er besluttet at udpege lokaliteten ved Hørning. På den valgte placering er der lavet en afvejning af miljøpåvirkningerne og det vurderes, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger. 

Det skal i forbindelse med detailplanlægningen vurderes, om der for et konkret anlæg skal gennemføres en detaljeret miljøvurdering (VVM redegørelse). Hvis planlægningen ikke gennemføres, vil det være vanskeligt at udnytte potentialet i husdyrgødningen og forureningen med luftbåren ammoniak vil blive på det nuværende niveau.

0-alternativ
Hvis kommuneplantilægget ikke realiseres, vil der ikke være udpeget områder til biogasanlæg i Randers Kommune og området vil bibeholdes som landbrugsjord. 0-alternativet vil også medføre at Randers Kommunes klimamål omkring biogas og det nationale mål omkring biogas, ikke vil kunne opfyldes.

Overvågningsprogram
Randers kommune vil overvåge om initiativerne i Kommuneplan 2013 har den forventede miljøpåvirkning, hvilket bl.a. vil foregå via den løbende og konkrete planlægning.


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Biogas

Eksterne links:

Læs mere om Biogas i Randers Kommune