3.3 Fortidsminder og Kulturarvsarealer

Mål

 • Sikre at der tages hensyn til fortidsminder og kulturarvsarealer i planlægningen, herunder arkæologiske fund i de udpegede kulturarvsarealer.

 • Sikre en indsats for pleje og formidling af fortidsminder.

 • Sikre at der tages hensyn til beskyttede Sten- og jorddiger i planlægningen.

Retningslinjer

 1. Inden for 100 meter af fredede fortidsminder gælder der en streng beskyttelse hvor byggeri, plantning og gravearbejde bør undgås og kræver dispensation fra Kommunen.

 2. Inden for områder udpeget som kulturarvsarealer skal der ved planlægning af byggeri, anlæg og andre indgreb tages hensyn til mulige forekomster af arkæologisk følsomme levn.

 3. Plejekrævende fortidsminder medtages løbende under Randers Kommunes plejeprogram, og nogle seværdige fortidsminder plejes særligt og formidles for publikum.

 4. Digerne i det fremtidige byudviklingsområde nord for kulturmiljøet
  Tjærby skal bevares, og gennembrud af digerne må kun ske til nødvendige veje og
  stier.

 

 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 15

Redegørelse

Randers Kommune har en rig forekomst af fortidsminder. Det kan være gravhøje, stendiger og andre værdifulde kulturhistoriske levn.

De fredede fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger samt kulturarvsarealer ses på ovenstående kort.

Når der planlægges skal der tages hensyn til de ovenstående værdifulde fortidsminder, så disse beskyttes mod ødelæggende indgreb. 

De fleste synlige fortidsminder er beskyttet efter museumsloven med en fortidsmindebeskyttelseszone på 100 meter. Inden for zonen må der ikke ændres i terræn eller etableres byggeri, master, beplantning og hegn.

Tættest på fortidsminderne er der en dyrkningsfri bræmme på to meter. Her må der ikke jordbehandles eller plantes. Kommunen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra 100 meter beskyttelseszonen. Selve fortidsmindet og to meter-zonen administreres af Kulturstyrelsen. Beskyttede sten- og jorddiger må ikke gennembrydes uden tilladelse fra kommunen og må ikke fjernes uden tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Foruden synlige fortidsminder er der kulturspor, såsom bopladser og gravhøje, der ikke umiddelbart er synlige i terrænet og kan være truet af byggeri og landbrugsdrift. Staten og Kulturhistorisk Museum har udpeget kulturarvsarealer, hvor der er vished eller formodning om værdifulde, men skjulte, fortidsminder.

Diger nord for Tjærby

Digerne i det fremtidige byudviklingsområde nord for kulturmiljøet Tjærby, er et unikt og i særlig grad sammenhængende system af jorddiger. De pågældende diger er ikke direkte udpeget som en del af kulturmiljøet Tjærby, men ud fra en kulturhistorisk forståelse er det relevant at se digerne i sammenhæng med kulturmiljøet Tjærby. Efter aftale med Kulturstyrelsen kan der derfor i området kun ske gennembrud af digerne til nødvendige veje og stier. Dette er gældende for det areal nord for Tjærby, som er udpeget til fremtidigt byudviklingsområde men endnu ikke omfattet af en lokalplanramme.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Kulturarv

Eksterne links:

Læs mere om fortidsminder i Randers Kommune