3.1 Bevaringsværdige kulturmiljøer og kirkeindsigtsområder

Mål

  • Værne om kulturarven, den historiske identitet og de særlige kvaliteter, der knytter sig til Randers Kommune.
  • Beskytte og formidle repræsentative, egnstypiske kultur-miljøer i by og på land.
  • Sikre at særligt værdifulde kulturmiljøer registreres, afgrænses og bevares.
  • Sikre at kirkernes omgivelser beskyttes.

Retningslinjer

  1. Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri, etableres anlæg eller foretages andre indgreb, der ødelægger eller i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.
  2. Ændringer i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal ske med respekt for de kulturhistoriske værdier.
  3. I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land respekteres. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens næromgivelser.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 15

Redegørelse

Randers Kommune rummer en mangfoldig kulturarv. De er alt fra ydmyge spor til større helheder, der afspejler egnens historie og særpræg. Byrådet vil beskytte kulturarven i byerne og på landet.

De bevaringsværdige kulturmiljøer og kirkeindsigtsområder ses på ovenstående kort.

Beskrivelser af kulturmiljøerne i Randers Kommune kan læses i kommunens kulturmiljøredegørelse.

Byrådet vil bevare væsentlige og repræsentative kulturmiljøer for eftertiden. Byggeri, anlæg og ændret anvendelse må ikke forringe kulturmiljøerne eller oplevelsen af dem. Det betyder ikke, at områderne skal holdes fast i en statisk tilstand. Det betyder at fremtidig anvendelse og ny bebyggelse skal tilpasses de kulturhistoriske interesser.

For en del kirker er der særlige kirkeindsigtsområder, der skal sikre indsynet til kirken. Nybyggeri, anlæg og beplantning, skal placeres og udformes, så kirken og dens nære omgivelser ikke skæmmes.

Ud over kirkeindsigtsområderne er der visse steder andre beskyttelsesbestemmelser. Det kan være kirkebyggelinjer og konkrete omgivelsesfredninger. 

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Kulturarv

Eksterne links: