2.3 Detailhandel

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for detailhandel i 2016 der afløser afsnittet her. Se mere her.

 • Styrke Randers som handelsbyen nord for Århus.
 • Støtte dagligvareforsyningen i de mindre byer.
 • Udbygge midtbyens udvalgsvarehandel.

Retningslinjer

 1. Overordnet detailhandelsstruktur
  Der kan planlægges for et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål inden for rammerne af Tabel 1.
  Randers Kommune har fremlagt 4 kommuneplantillæg til Kommuneplan 2009, som ikke er vedtaget ved forslagets godkendelse. Disse tillæg er indarbejdet i dette forslag til kommuneplan 2013.
  I tilfælde af at kommuneplantillæggene ikke bliver vedtaget eller bliver vedtaget med ændringer vil bestemmelserne i Kommuneplan 2013 blive revideret i overensstemmelse hermed.

 2. Randers bymidte
  Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bymidten fremgår Tabel 1
  Pr. 1. august 2012 var der en restrummelighed i bymidten på 25.000 m².
  I planperioden planlægges der for to nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m² i bymidten. De konkrete placeringer fastlægges med kommuneplantillæg. Derudover kan der ikke planlægges for butikker med et bruttoetageareal for de enkelte butikker, der er større end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker.
  Der kan i de enkelte rammeområder i bykernen etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i Tabel 2.
  Den overordnede detailhandelsstruktur fremgår af detailhandelskortet

 3. Bymidter i centerbyerne Langå, Assentoft og Spentrup
  Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bymidter fremgår af Tabel 1.
  Der kan ikke planlægges for butikker med et bruttoetageareal for de enkelte butikker, der er større end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker.
  Der kan i de enkelte bymidter i centerbyerne etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i tabel 3.

 4. Aflastningscenter Paderup
  Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i Paderup fremgår af Tabel 1.
  Pr. 1. december 2012 var der en restrummelighed til butiksformål i Aflastningscenter Paderup på 21.186 m².
  I de enkelte rammeområder i Aflastningscenter Paderup kan der etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i Tabel 4.

 5. Bydelscentre
  Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bydelscentrene fremgår af Tabel 1.
  Der kan ikke planlægges for butikker med et bruttoetageareal for de enkelte butikker, der er større end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker.
  Der kan i de enkelte bydelscentre etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i Tabel 5:

 6. Lokalcentre
  Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i et lokalcenter må ikke overstige 3.000 m².
  Der kan ikke planlægges for butikker med et bruttoetageareal for de enkelte butikker, der er større end 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker.
  Der kan i de enkelte lokalcentre etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i nedenstående Tabel 6.
  Afgrænsningen af lokalcentrene, lokalcentre i Lokalbyer og lokalcentre i mindre byer fremgår af detailhandelskortet.

 7. Butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper
  Uden for bymidter og bydelscentre kan der udlægges arealer til butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer (særligt pladskrævende varegrupper).
  Møbelbutikker på op til 2.000 m² skal placeres i bykernen, Aflastningscenter Paderup eller i bydelscentrene. Møbelbutikker med et bruttoetageareal over 2.000 m² skal placeres i bymidten. Hvis det i det konkrete tilfælde kan redegøres for, at en placering i bymidten mv. ikke er mulig, kan de placeres i områder til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.
  Etablering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper med et bruttoetageareal over 3.000 m² kræver byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
  Arealet af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, ligger udenfor den fastsatte maksimale arealramme til butiksformål for bymidter, bydelscentre, lokalcentre og landsbyer.
  Der kan i de enkelte områder til særligt pladskrævende varegrupper etableres butikker med maksimale størrelser som angivet i Tabel 7.
  Afgrænsningen af områder, hvor der kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper fremgår af rammekortene detailhandelskortet.

 8. Butikker til lokalforsyning
  Uden for bymidter, bydelscentre og lokalcentre kan der etableres mindre butikker til lokal forsyning på maksimalt 1.000 m² for dagligvarebutikker og 250 m² for udvalgsvarebutikker.
  Der kan placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Placeringen skal have god trafikal adgang til nærområdet.
  Byrådet vil i hvert enkelt tilfælde vurdere kundeunderlaget for en enkeltstående butik, herunder om butikken må anses at have indvirkning på butikker i nært beliggende bydelscentre, oplandsbyer mv.
  Enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning må ikke placeres nærmere eksisterende butikker og detailhandelsområder end 500 meter. Hvis butikken afskæres af motorvej, jernbane eller åen i forhold hertil kan afstandskravet lempes.

 9. Butikker langs indfaldsveje
  Langs indfaldsvejene til Randers må der kun placeres dagligvarebutikker, hvis de er omfattet af Randers Kommune afgrænset detailhandelsområde, eller hvis byrådet efter en konkret vurdering skønner, at man ikke kan true dagligvareforsyningen i omegnsbyerne ved den pågældende indfaldsvej. Butikker, der ligger uden for bydelscentre/ lokalcentre, må kun være til lokal forsyning, jf. retningslinjen om butikker til lokal forsyning.

 10. Virksomheder med butik til salg af egne produkter
  Virksomheder har mulighed for at etablere butikker med salg af produkter produceret af virksomheden selv. Butikkerne må have en størrelse på op til 350 m² bruttoetageareal. Ved planlægning af butikker i tilknytning til produktionsvirksomheder skal det sikres, at der ikke gives mulighed for større butikker, end hvad der er rimeligt i forhold til omfanget af den enkelte virksomheds produktion. Butikker i erhvervsområder kræver byrådets godkendelse i hvert tilfælde.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 3

Planlovens Kapitel 2d

Redegørelse

Et stærkt butiksliv styrker byerne. Derfor vil byrådet styrke dagligvarehandelen i de mindre byer og bydele.

Randers Midtby skal styrkes som det væsentligste udbudspunkt for udvalgsvarer. Aflastningscentret i Paderup skal udvikles som supplement til bymidten. I bykernen kan planlægges for 4 store udvalgsvarebutikker over 2.000 m2. Læs også hovedstrukturens principper for større udvalgsvarebutikker.

I Aflastningscenter Paderup forventes ikke yderligere arealudlæg til dagligvarer og udvalgsvarer, når den nuværende rummelighed er brugt op.

Der ønskes ikke dagligvarebutikker langs indfaldsvejene til Randers. Dette kan fraviges, hvis lokalområdet er underforsynet med dagligvarebutikker og der ikke er alternative placeringsmuligheder.

Butikker der udelukkende forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbelbutikker er omfattet af bestemmelserne i planloven om butikker til særligt arealkrævende varegrupper. Disse kan placeres i særligt udpegede områder med god trafikal tilgængelighed.

For møbelbutikker gælder det særlige, at der skal udarbejdes en redegørelse, inden de placeres i områder med butikker til pladskrævende varegrupper, der viser:

 1. at butikkerne ikke kan placeres i bykernen, dernæst.
 2. at butikkerne ikke kan placeres i bydelscentrene.
 3. at butikkerne ikke kan placeres i Aflastningscenter Paderup. I redegørelsen skal indgå en vurdering af alternative placeringsmuligheder, herunder ved udvidelse af bymidten, ved ændring af projektets størrelse og udformning og ved forskellige trafikale løsninger.

Byrådet har besluttet, at møbelbutikker, der er mindre end 2.000 m² skal placeres i bykernen, bydelscentrene og i Aflastningscenter Paderup. Møbelbutikker med et bruttoetageareal over 2.000 m2 skal placeres i bymidten. Hvis det i det konkrete tilfælde kan redegøres for, at en placering i bymidten mv. ikke er mulig, kan de placeres i områder til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. 

Virksomheder kan have butikker med salg af produkter - produceret af virksomheden selv. Butikken skal have et bruttoetageareal på mindre end 350 m².

TABEL 1

Samlet oversigt over arealudlæg til butiksformål pr. 1. december 2012 Forslag til KP2013
Område  Nuværende [m2] Restrummelighed [m2] Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål [m2] 
Randers bymidte   37.300 25.000 62.000
Mariagervej 3.300 500 3.800
Nørre Boulevard 1.500 1.500 3.000
Hermann Stillingsvej 1.300 1.000 2.300
Langgade    1.800 1.500 3.300
Helsted  1.000 2.000 3.000
Viborgvej 1.600 400 2.000
Nyvang 5.800 1.500 7.300
Over Hornbæk 1.000 2.500 3.500
Ydervang  6.800 4.000 10.800
Nørrevang  2.200 500 2.700
Dronningborg  2.200 2.000 4.200
Vorup  4.600 1.000 5.600
Kristrup  5.500 500 6.000
Romalt  1.000 1.500 2.500
Paderup (aflastningscenter) 71.814 21.186 93.000
Langå  6.000 7.000 13.000
Assentoft  5.000 3.000 8.000
Spentrup  1.700 3.000 4.700

 

TABEL 2

Bykernen - fordelt på rammeområder
Område  Dagligvarebutikker maks. butiks størrelse m2 Udvalgsvarebutikker maks. butiks størrelse m2
1.01.C.1  - 1.01.C.11 3.500 2.000
1.01.BE.7 3.500 2.000
1.02.B.45 1.500 1.500
1.02.B.1 1.500 1.500
1.01.B.3 1.000 1.000
1.01.B.1 3.000 1.500
1.01.B.2 3.000 1.500
1.02.B.34 1.500 1.500
1.02.B.2 1.500 1.500
1.02.B.6 1.500 1.500
1.01.B.4 3.000 1.000
1.01.B.5 3.000 1.000
1.02.BE.5 1.500 1.500
1.01.BE.6 3.000 1.500
1.01.BE.10 1.000 1.000
1.01.BE.9 1.500 1.500
1.01.BE.8 3.000 1.500
1.01.BE.3 3.000 1.500
1.01.BE.4 3.000 1.500
1.01.BE.5 3.000 1.500
1.01.BE.1 1.000 1.000
1.01.BE.2 3.000 1.500
1.02.BE.6 3.000 1.500
1.01.E.1 3.000 1.500
1.01.E.2 1.000 1.000
1.02.C.1 1.500 1.500
1.02.C.3 1.000 1.000
1.01.C.1 3.000 1.500
1.02.B.67 1.000 500

 

TABEL 3

Centerbyer  
Område  Dagligvarebutikker maks. butiks størrelse m2 Udvalgsvarebutikker maks. butiks størrelse m2
Langå  3.500 2.000
Assentoft  3.500 2.000
Spentrup  3.500 2.000

 

TABEL 4

Aflastningscenter i Paderup  
Område  Dagligvarebutikker maks. butiks størrelse m2 Udvalgsvarebutikker maks. butiks størrelse m2
1.09.C.2 Randers Storcenter 1.000 2.000
1.09.C.1 Marsvej og Neptunvej 1.000 / 3.500 *) 2.000
 *) Kun en butik over 1000 m2.  

 

TABEL 5

Bydelscentre  
Område  Dagligvarebutikker maks. butiks størrelse m2 Udvalgsvarebutikker maks. butiks størrelse m2
Mariagervej 1.500 750
Nørre Boulevard 1.000 750
Hermann Stillingsvej 1.500 750
Langgade    1.000 750
Helsted  1.000 750
Viborgvej 1.000 750
Nyvang 1.500 750
Over Hornbæk 1.500 750
Ydervang  1000 / 3500 *) 2.000
Nørrevang  1.500 750
Dronningborg  1.500 1.500
Vorup  1.500 1.500
Kristrup  1.500 1.500
Romalt  1.000 750
 *) Kun 1 butik over 1000 m2 

 

TABEL 6

Lokalcentre, Lokalcentre i Lokalbyer og lokalcentre i mindre byer 
Område  Dagligvarebutikker maks. butiks størrelse m2 Udvalgsvarebutikker maks. butiks størrelse m2
Havndal, Øster Tørslev, Harridslev, Fårup, Øster Bjerregrav, Stevnstrup 1.000 500
Hald, Gjerlev,  Mellerup, Mejlby, Asferg 1.000 500

 

TABEL 7

Samlet oversigt over arealudlæg til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper (SPV) pr. 1. december 2012. Forslag til KP2013
SPV Område Nuværende [m2] Rest-rummelighed [m2] Samlet maksimalt brutto-etageareal til butiksformål [m2] Maksimalt brutto-etageareal for den enkelte butik, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. [m2]
Mariagervej, nord f. Ringboulevarden 11.450 8.550 20.000 5.000
Mariagervej, syd for Ringboulevarden 0 16.000 16.000 4.000
Viborgvej  0 12.000 12.000 4.000
Toldbodgade  4.550 450 5.000 5.000
Ørneborgvej  11.200 8.800 20.000 3.000, dog 1 butik på maks.10.000
Kristrupvej  6.000 4.000 10.000 3.000
Vorup  5.270 4.730 10.000 3.000, dog 1 butik på maks. 6.000
Århusvej  20.400 9.600 30.000 4.000, dog 1 butik på maks. 10.000
Messingvej  4.800 5.200 10.000 4.000
Juventusvej  10.000 5.000 15.000 5.000, dog 1 butik på maks. 10.000
Sdr. Borup 0 15.000 15.000 5.000
Øster Tørslev 5.000 0 5.000 5.000
Harridslev 0 3.000 3.000 1.500
Gjerlev 0 3.000 3.000 1.500
Mejlby 0 3.000 3.000 1.500
Mellerup 0 3.000 3.000 1.500
Hald 0 3.000 3.000 1.500

 

 

Miljøvurdering

I kommuneplan 2013 startes der planlægning for et nyt butikscenter i bymidten på ikke under 20.000m2. Det forventes at der startes med planlægning for en mindre del. Et nyt butikscenter kan på den ene side medvirke til at bevare handel i bymidten og kan på den anden side, hvis det bliver meget stort medføre miljøproblemer som følge af trafik. Det gælder både adgang for kunderne og levering af varer. Placeringen af butikscenteret har betydning for, om der vil være andre påvirkninger, herunder af boliger med støj eller påvirkning af arkitektur samt kulturarven.

Planlægningen er endnu ikke konkret og det er først i forbindelse med den mere detaljerede planlægning, at de konkrete miljøpåvirkninger kan vurderes. Påvirkning af den eksisterende detailhandel samt trafik og parkering vil blive centrale emner i den efterfølgende planlægning. Det er vurderingen at planlægning for første del af et nyt butikscenter ikke vil påvirke miljøet væsentligt, da der i forvejen er mange butikker i Randers bymidte og dermed trafik.

Hvis planlægningen for et nyt butikscenter ikke gennemføres, bliver der ikke udfordringer med trafik, parkering og påvirkning af de eksisterende butikker i bymidten. Der kan i stedet opstå problemer med at bevare bymidtens tiltrækning og dermed betydningen som center for detailhandlen i Randers. Kommuneplanen giver mulig for to større udvalgsvare butikker på over 2.000m2 i bymidten. Der er ikke konkrete planer. Etableringen vil forudsætte supplerende planlægning, herunder vurdering af miljøpåvirkningerne.


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Dagligvarebutikker

Bykernen som handelscentrum

Aflastningscenteret i Paderup

Større udvalgsvarebutikker

Eksterne links:

Læs mere om detailhandel i Randers Kommune