2.2 Landbrug

Mål

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se det nye afsnit om landbrug.

  • At understøtte investeringssikkerheden og udviklingsmulighederne i landbruget.
  • At sikre en hensigtsmæssig placering af store husdyrbrug i forhold til naboer, landskab, natur og miljø.
  • At sikre den værdifulde landbrugsjord mod unødig inddragelse til anden arealanvendelse.
  • At sikre klare grænser mellem land og by.

Retningslinjer

  1. Driftsbygninger for store husdyrbrug kan med fordel lokaliseres indenfor de udpegede områder til store husdyrbrug.
  2. De særligt værdifulde landbrugsområder skal så vidt muligt forblive i jordbrugsdrift.
  3. Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger, skal der tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes anlægsinvesteringer, arrondering og behov for arealer til udbringning af husdyrgødning.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a nr. 10 og 11

Redegørelse

Store husdyrbrug/landbrugsbyggeri

Husdyrbrug godkendes efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, og reguleringen er den samme, uanset om husdyrbruget ligger indenfor eller udenfor de kommuneplanlagte områder. Store husdyrbrug kan med fordel lokaliseres indenfor områder til store svinebrug og områder til store kvægbrug. Det skal understreges, at der er tale om en positiv udpegning, som ikke forhindrer lokalisering af store husdyrbrug udenfor de udpegede områder. Der skal under alle omstændigheder foretages en konkret vurdering i forhold til natur- og miljøinteresser og indpasning i forhold til landskabelige interesser, geologiske interesser, kystnærhed og kulturmiljøer i overensstemmelse med Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Udpegningen sikrer i videst mulig omfang, at der ved lokalisering af store husdyrbrug ikke opstår væsentlige tekniske udfordringer for at leve op til de krav, der gælder for påvirkninger af naboer, særlig sårbar natur m.v. Et af hovedhensynene er således, at gældende krav til lugt- og ammoniakpåvirkninger kan overholdes ved anvendelse af gængs miljøteknologi. 

Placeringen af driftsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri bør dog som udgangspunkt altid ske i tilknytning til en ejendoms eksisterende bebyggelse. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan kommunen godkende fritliggende byggeri efter en nøje afvejning af ovennævnte hensyn med særlige krav til byggeriets udformning, materiale- og farvevalg.

Udpegningen er kraftig påvirket af den ufærdige grundvandskortlægning.
Randers Kommune vil revurdere udpegningen for store husdyrbrug, når Staten
har færdiggjort grundvandskortlægningen, og hvis der sker væsentlig udvikling i
miljøteknologier.
 
Særligt værdifulde landbrugsområder

Randers Kommune er en udpræget landbrugskommune med et betydeligt antal planteavls-, svine- og kvægbedrifter. Af kommunens samlede areal på ca. 74.400 ha udgør landbrugsarealet ca. 55.000 ha. Husdyrproduktionen fordeler sig med ca. 64 % på svin, ca. 32 % på kvæg og ca. 4 % på andre dyretyper. Det gennemsnitlige husdyrtryk for kommunen er ifølge Statsforvaltningens jordbrugsanalyse ca. 0,68 DE/ha. Harmonireglerne tillader som udgangspunkt et husdyrtryk på 1,4 DE/ha.

I Randers Kommune er der et betydeligt udviklingspotentiale for husdyrbrug. Det indebærer behov for store arealer til foderproduktion og arealer til udbringning af husdyrgødning eller til produktion af biomasse.

De værdifulde landbrugsområder reserveres derfor til landbrug. Her vil byrådet være restriktive med at tillade anden anvendelse. Der skal i givet fald tages hensyn til landbruget. Jordbrugsarealer i værdifulde landbrugsområder kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget eller, hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres på et jordbrugsareal. Der skal indenfor de værdifulde landbrugsområder tages hensyn til fortidsminder, overfladevand og drikkevand. F.eks. kan anvendelsen af gødning og pesticider m.v. begrænses i de områder, hvor drikkevandshensyn kræver det. Retningslinjerne forhindrer ikke indsatsplaner for at beskytte af grundvandet i de særligt værdifulde landbrugsområder.

Endvidere forhindrer udpegningen som særligt værdifuld landbrugsområde ikke etablering af skov indenfor de i kommuneplanen udpegede områder til skovrejsning. Arealer, hvorpå der rejses skov med offentligt tilskud pålægges fredskovpligt.

Miljøvurdering

Der skal i forbindelse med kommuneplan 2013  planlægges for store husdyrbrug. Formålet med planlægningen er, at give landbrugerne en indikation af, hvor de vil kunne udvikle sig på sigt, uden at komme i konflikt med anden arealanvendelse. Planlægningen er en positiv planlægning og angiver dermed kun placeringsmuligheder. Planlægningen er ikke bindende for landbrug der vil placere sig udenfor områderne og detailafklaringen foregår i alle tilfælde som hidtil efter reglerne i Lov om Miljøgodkendelse af Husdyrbrug.

Planlægningen fokuserer på driftsbygningerne, der er ved at udvikle sig til meget store tekniske anlæg mange steder.

Ligesom ved biogas anlæg, er det vigtigt at forebygge miljøkonflikter. Det gælder både i forhold til naboer med støj og lugt, afstand til følsom natur og landskab. Der er anvendt en metode, der svarer til planlægningen for de fælles biogasanlæg og, hvor der ud fra en række miljøparametre er fundet områder, hvor det er muligt for landbruget at udvikle de store husdyrbrug.

I modsætning til biogasanlæg, er der ikke udpeget et konkret område, men nogle generelle områder, hvor der forventes så begrænsede miljøpåvirkninger, at landbruget har mulighed for at udvikle sig. Miljøpåvirkningerne i forbindelse med de konkrete anlæg vil blive afklaret i detaljer i forbindelse med behandlingen efter Lov om miljøgodkendelse af Husdyrbrug og evt. VVM efter planloven, hvis det er store jordløse husdyrbrug der også har andre aktiviteter som f.eks. biogasanlæg eller slagteri.

Det er således en planlægning der har til formål at øge investeringssikkerheden for større husdyrbrug og sikre at der tages hensyn til omgivelserne og til øvrige arealinteresser i det åbne land.


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur