2.1 Virksomheder

Mål

 • Forebygge miljøkonflikter mellem virksomheder og omgivelser.
 • Energiproducerende og energiforbrugende virksomheder bliver placeret, hvor de kan tilsluttes til fjernvarme eller naturgasnet.
 • Minimere risikoen for skade på personer, ejendom og miljøet ved uheld på risikovirksomheder.

Retningslinjer

 1. Når der placeres virksomheder eller enkeltanlæg, udlægges arealer til byformål eller ændres på arealanvendelsen, skal der sikres tilstrækkelig afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder.
  Forureningsgener skal modvirkes, og der skal sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.
 2. I de enkelte erhvervsområder skal der være bestemmelser for, hvilke typer af forurenende virksomhed og risikovirksomhed, der kan placeres.
 3. Nye særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, hvor overskudsvarmen kan udnyttes i eksisterende eller planlagt fjernvarmenet.
 4. Nye, særligt energiforbrugende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, hvor de kan tilsluttes nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet.
 5. Indenfor planlægningszonen for risikovirksomheder, må der ikke planlægges for aktiviteter som medføre større forsamlinger.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 2 og 6

Redegørelse

Boligbyggeri mv. skal så vidt muligt placeres så miljøkravene til eksisterende lovlige virksomheder ikke skærpes af den grund.

Når der er risiko for at eksisterende forurenende virksomheder giver gener, skal forureningsfølsom anvendelse i nærområdet undgås. Det kan være boliger, institutioner, andre virksomheder eller anlæg hvor mange mennesker er samlet.

Byrådet ønsker, at der kan findes plads til nye industrivirksomheder, selv om de belaster omgivelserne.

Det er vigtigt at de placeres, så der tages hensyn til miljøpåvirkning og risikoforhold. Når der planlægges for erhvervsområder, skal virksomhedernes begrænsninger i de enkelte delområder fremgå.    

Energi

Når der planlægges for særligt energiforbrugende og energiproducerende virksomheder, lægger Byrådet vægt på optimal samfundsøkonomisk lokalisering og udnyttelse. Det samme gælder, når der udøves beføjelser i medfør af anden lovgivning. Nye særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, hvor overskudsvarmen kan udnyttes i de eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder. Nye, særligt energiforbrugende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, hvor de kan tilsluttes de nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasområder.

Industrivirksomheder og blokvarmecentraler skal så vidt muligt tilsluttes fjernvarme. Virksomheder der bruger naturgas eller andre energikilder i produktionen, kan i særlige tilfælde få lov til at anvende disse til opvarmning, selv om den ligger i et fjernvarmeområde. Overskydende procesvarme skal genindvindes til opvarmning.

Risiko

Inden for risikovirksomheders planlægningszone må der ikke planlægges for:

 • offentlige formål og rekreative områder som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særlig følsomme
 • boligområder, hoteller, vandrehjem
 • bygninger der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter
 • bygninger og områder, som er svært evakuerbare.
 • større veje og andre trans­portanlæg

Afstandskravet vil afhænge af en konkret vurdering. Vurderingen tager bl.a. højde for virksomhedens beredskabsplaner. Der kan være fastlagt sikkerhedszoner ud fra risiko for skade som følge af brand, eksplosion, udslip og spredning af farlige stoffer m.v.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Erhvervsområder

Eksterne links: