1.8 Vurdering af virkning på miljøet VVM

Mål

 • Sikres, at der udføres en Vurdering af Virkningerne på Miljøet for anlæg og projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Retningslinjer

 1. Ved etablering af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der optages retningslinjer i kommuneplanen for anlæggets beliggenhed og udformning på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Det kan ske ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 7

Redegørelse

For en række konkrete anlæg og projekter, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, skal der foretages en vurdering af anlæggets/projektets påvirkning af miljøet. Vurderingen af en lang række parametre skal indgå i den VVM-redegørelse, som ligger til grund for udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen.

Hensigten er allerede i planlægningsfasen at foretage en bred vurdering af konsekvenserne af det pågældende anlægs etablering, herunder blandt andet at belyse miljøpåvirkningerne, overveje alternativ lokalisering eller udformning, beskrive foranstaltninger, der kan reducere de miljømæssige konsekvenser samt at få en offentlig debat herom.

Anlæg og projekter omfattet af VVM-reglerne

Retningslinjen gælder for anlæg og projekter, der er opført i to bilag til den såkaldte VVM−bekendtgørelse. Af bekendtgørelsen fremgår hvilke anlæg og projekter, der skal udarbejdes VVM-redegørelse for, og hvad VVM−redegørelsen skal indeholde. Som eksempler på anlæg og projekter, der altid kræver VVM, kan nævnes større kraftværker, spildevandsanlæg, råstofgrave, vejanlæg, ferieanlæg og butikscentre. Eksempler på anlæg og projekter, som kan være omfattet af VVM, er mindre varmeværker, veje, campingpladser og grundvandsboringer.

En konkret vurdering af projektets karakteristika, placering og potentielle miljøpåvirkning – en såkaldt screening – afgør, om et anlæg eller projekt er omfattet af VVM−reglerne. Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM−redegørelse skal indeholde. Den skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et anlæg eller projekt, herunder eventuelle relevante alternative udformninger eller placeringer. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets eller projektets virkninger på miljøet, beskrives. Ansøgeren skal levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenserne er belyst tilstrækkeligt. På baggrund af VVM−redegørelsen udarbejder kommunen et tillæg til kommuneplanen.

Reservering af arealer til anlæg, der forudsætter udarbejdelse af en VVM-redegørelse, skal betragtes som foreløbige, indtil miljøkonsekvensvurderingen er gennemført.

Eksisterende VVM anlæg

Der er i Randers Kommune en række anlæg hvortil der er udarbejdet en VVM. De kommuneplantillæg med retningslinjer der er udarbejdet for disse anlæg optages i kommuneplan 2013 og er dermed fortsat gældende. Det drejer sig om følgende kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.

Trafikanlæg

Vindmøller

Naturprojekter

Landbrug med VVM godkendelse

I de eksisterende VVM-anlæg indgår en række landbrug med tilhørende retningslinjer. Disse retningslinjer vil være gældende for anlægget indtil, landbruget skal have en husdyrgodkendelse, efter lov om husdyrgodkendelse. Det drejer sig om følgende anlæg:

Hevringholm, Sparrehusevej 17, 8981 Spentrup

På landbrugsejendommen Hevringholm, Sparrehusvej 17, 8981 Spentrup, matr. nr. 19d og 11g Gassum by og 23, 10c og 4 Dyrby by, kan svineproduktionen udvides op til 278 DE, svarende til en årlig produktion af 10.000 slagtesvin. Der fastsættes desuden følgende retningslinjer for den ansøgte produktion:

 • Bedriftens produktion skal gennemføres på en sådan måde, at der er fosforbalance på udbringningsarealerne, idet der ikke må tilføres jorderne mere fosfor, end der fraføres med afgrøderne.
 • Bedriftens produktion skal gennemføres på en sådan måde, at overskuddet af kvælstof fra den husdyrgødning, der udbringes på arealer i oplandet til Mariager Fjord, ikke forøges i forhold til overskuddet ved den hidtidige lovlige drift på 208 DE.
 • Der udlægges en bræmme på 20 m oven for ådalen ved Kastbjerg Å, hvor der ikke må udbringes husdyrgødning.
 • Transport med gyllevogne gennem Gassum og Dyrby må kun foregå på hverdage mellem kl. 7 og 22.
 • Der må kun udbringes husdyrgødning på ejendommens arealer på hverdage mellem kl. 7 og 22.

Redegørelse
Projektet og dets virkninger på miljøet er beskrevet i VVM-redegørelsen. Retningslinjerne er stillet for at sikre overholdelse af regionplanens retningslinjer og mål for Mariager Fjord og det internationale naturbeskyttelsesområde, der er udpeget i fjordens ydre del. Det er vigtigt for overholdelse af målsætningen, at der ikke tilføres yderligere næringsstoffer i form af kvælstof eller fosfor til fjorden. Retningslinjerne skal desuden medvirke til at sikre overholdelse af målsætningen for kildevæld i Kastbjerg Ådal. Overholdelse af retningslinjerne om fosforbalance og om kvælstofoverskud skal dokumenteres gennem en årlig opgørelse over de mængder fosfor og kvælstof, der tilføres og fraføres jorderne. Retningslinjerne skal overholdes som et løbende gennemsnit over en tre-årig periode. Denne dokumentation beregnes og fremsendes til Randers Kommune én gang årligt, senest den 31. marts.

Se VVM.

Højlund, Haslundkærvej 31, 8900 Randers

På landbrugsejendommen Højlund, Haslundkærvej 31, 8900 Randers, matr. nr. 11c m.fl. Haslund Ø, Haslund, kan slagtesvineproduktionen udvides op til 378 DE. Der kan opføres en stald på ca. 1.300 m2, en foderlade på ca. 560 m2, en gylletank på 1.500 m3, en fortank på 170 m3 og et svovlsyreanlæg på 15 m2 i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Vurderingen af, at produktionsudvidelsen kan gennemføres inden for ovenstående retningslinje, er baseret på følgende forudsætninger:

 • Ejendommens produktion gennemføres på en sådan måde, at ammoniakemissionen fra stald og lager ikke overstiger 2.500 kg N/år.
 • Ejendommens produktion gennemføres på en sådan måde, at der er fosforbalance, idet der ikke tilføres jorderne mere fosfor, end der fraføres med afgrøderne.
 • Der udlægges en gødsknings- og dyrkningsfri bræmme på 5 eter langs Hedebæk umiddelbart nedstrøms Randers-Silkeborgvej på en strækning af godt 300 m.

Redegørelse
Projektet og dets virkninger på miljøet er beskrevet i VVM-redegørelsen. Den nærliggende Haslund Skov er udpeget som EF-habitatområde og dermed følsom over for øget ammoniakdeposition. I redegørelsen er det vist, at ammoniakemissionen fra stald og lager mindskes i forhold til den nuværende produktion. Det er vigtigt at sikre, at ammoniakemissionen fra stald og lager fastholdes på det, som ansøger har sandsynliggjort som realistisk. Dermed mindskes påvirkningen af Haslund Skov. En ammoniakemission på højst 2.500 kg N/år opnås i det ansøgte gennem etablering og drift af et gyllebehandlingsanlæg med svovlsyretilsætning. Det forudsættes, at Randers Kommune fastsætter vilkår i miljøgodkendelsen om ammoniakemissionen, f.eks. ved dokumentation gennem logbog over driften af gyllebehandlingsanlægget. Randers Fjord er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, Ramsarområde og EF-habitatområde. I redegørelsen er opstillet et næringsstofregnskab, som viser et mindre overskud af fosfor end ved den nuværende produktion. Det er vigtigt at sikre, at fosforoverskuddet fastholdes på det, som ansøger har sandsynliggjort som realistisk. Dermed mindskes udvaskningspotentialet for fosfor fra udbringningsarealerne til Randers Fjord. Fosforbalance opnås i det ansøgte gennem tilsætning af fytase til foderet. Det forventes, at Randers Kommune fastsætter vilkår i miljøgodkendelsen om fosforbalance, f.eks. som et løbende gennemsnit over en tre-årig periode på de ejede og forpagtede arealer, der dokumenteres gennem en årlig opgørelse over de mængder fosfor, der tilføres og fraføres jorderne. Hedebæk er højt målsat og opfylder ikke målsætningen. På en strækning af godt 300 m grænser et udspredningsareal nedstrøms Randers-Silkeborgvej umiddelbart op til bækken. Arealet er jævnt skrånende ned til bækken. Her sikrer 5 m bræmmen, at Hedebæk ikke belastes fra dette areal. Det forudsættes, at Randers Kommune fastsætter vilkår vedrørende ovennævnte bræmme i miljøgodkendelsen.

Se VVM.

Bruuns Plantagevej 1, 8970 Havndal

På landbrugsejendommen Bruuns Plantagevej 1, 8970 Havndal, mat.nr. 3 m.fl. Bjerre By, Udbyneder i Randers Kommune kan svineproduktionen udvides op til 497 DE. I forbindelse med udvidelsen kan der opføres en ny staldbygning i forbindelse med eksisterende stald samt en ny gylletank i det åbne land. Vurderingerne af, at produktionsudvidelsen kan gennemføres inden for ovenstående retningslinie, er baseret på følgende forudsætninger for produktionen:

 • Kvælstofoverskuddet på markerne må ikke overstige det nuværende overskud på 16.000 kg N/år, inkl. den uudnyttelige del af husdyrgødning afsat til gylleaftaler.
 • Fosforoverskuddet må ikke overstige 0 kg P/år.

Redegørelse
Projektet og dets virkning er beskrevet i VVM redegørelsen. Forudsætningen vedrørende kvælstof- og fosforoverskud er opstillet af hensyn til miljøet i Hevring bugt, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde. Udpegningen omfatter Habitatområde nr. 14, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15 samt Ramsarområde nr. 11. Området er følsomt overfor yderligere tilførsel af kvælstof og fosfor. Der er i næringsstofregnskabet i VVM-redegørelsen sandsynliggjort, at forudsætningerne kan overholdes ved at ansøger ændrer sædskiftet, fjerner halmen fra egne arealer, har en effektiv foderudnyttelse samt tilsætter fytase til foderet. Overholdelse af forudsætningerne vil kunne dokumenteres via et årligt kvælstof- og fosforregnskab, som indsendes til kontrolmyndigheden – evt. som løbende gennemsnit over 3 år. I næringsstofregnskabet i VVM-redegørelsen er forudsat, at den ikke udnyttelige del af kvælstof i husdyrgødningen afsat til aftalearealer medregnes i kvælstofregnskabet.

Se VVM.

Charlottendal, Overgårdsvej 2, 8970 Havndal

På landbrugsbedriften Charlottendal, Overgårdsvej 2, 8970 Havndal, matr.nr. 21a m.fl., Udbyneder By, Udbyneder i  Randers Kommune, kan svinebesætningen udvides op til 950 søer, 28.500 smågrise (7,2-30 kg) og 700 slagtesvin (30-102 kg) – svarende til 403,8 DE. Den eksisterende klimastald kan udvides med 800 m2 , og der kan opføres to nye gylletanke på hver 3.000 m³ i forbindelse med de eksisterende i det åbne land. Vurderingerne af, at produktionsudvidelsen kan gennemføres inden for ovenstående retningslinie, er baseret på følgende forudsætninger for produktionen:

 • Fosforoverskuddet på udbringningsarealerne må ikke overstige 0 kg P/ha.
 • Kvælstofoverskuddet på ejede arealer i oplandet til Randers Fjord må ikke overstige det nuværende overskud på 11.600 kg N/ år inkl. den uudnyttelige del af kvælstoffet afsat til aftalearealer.

Redegørelse
Kvælstofoverskuddet på ejede arealer i oplandet til Mariager Fjord må ikke overstige 48 kg N/ha/år på marken inkl. den uudnyttelige del af kvælstoffet afsat til gylleaftaler. Med en retention på 75 % overstiger kvælstofoverskuddet ikke 12 kg N/ha/år ude i Mariager Fjord. Projektet og dets virkning er beskrevet i VVM-redegørelsen. Forudsætningerne vedrørende kvælstof- og fosforoverskud er opstillet fordi den ydre del af Randers Fjord, Hevring bugt og det yderste af Mariager Fjord ligger inden for internationalt naturbeskyttelsesområde. Disse områder er følsomme overfor yderligere tilførsel af kvælstof og fosfor. I VVM-redegørelsen er det vist, at det samlede kvælstofoverskud falder efter udvidelsen, og i oplandet til Mariager Fjord er overskuddet reduceret til maksimalt 48 kg N/ha/år. Med en retention på 75 % er kvælstofoverskuddet ude i Mariager Fjord nede på maksimalt 12 kg N/ha/år. Dermed vil udvidelse af svineproduktionen potentielt mindske udvaskningen af kvælstof til de internationale naturbeskyttelsesområder, og projektet lever op til handlingsplanen for Mariager Fjord. Fosforoverskuddet, og dermed det potentielle tab af fosfor til vandmiljøet, vil blive kraftigt reduceret. Det er i VVM-redegørelsen sandsynliggjort, at forudsætningerne kan overholdes ved et ændret sædskifte, reduceret råproteinindhold i foderet, en høj produktivitet i produktionen, fjernelse af halm på arealer i oplandet til Mariager Fjord og tilsætning af fytase til foderet. Overholdelse af forudsætningerne vil kunne dokumenteres via en årlig opgørelse af kvælstof- og fosforregnskab, som indsendes til kontrolmyndigheden, evt. som løbende gennemsnit over 3 år. I næringsstofregnskabet i VVMredegørelsen er forudsat, at den ikke udnyttelige del af gylle afsat til aftalearealer, medregnes i Charlottendals overskud, således at det samlede overskud af kvælstof ved udvidelsen ikke overstiger det  nuværende overskud på 11.600 kg N/år for arealer i oplande til Randers Fjord og 48 kg N/ha/år for arealer i oplande til Mariager Fjord. Med en retention på 75 % vil der maksimalt nå 12 kg N/ ha/år frem til Mariager Fjord.

Se VVM.

Teglgaard, Grundvej 19, 8900 Randers

På landbrugsbedriften I/S Teglgård, Grundvej 19, Floes, 8900 Randers C, matr.nr. 8 A m.fl. Floes By, Virring i Randers Kommune kan slagtesvineproduktionen udvides op til 357,1 DE. I forbindelse med udvidelsen kan der opføres et nyt staldanlæg og en ny gylletank i det åbne land. Vurderingerne af, at produktionsudvidelsen kan gennemføres inden for denne retningslinie, er baseret på følgende forudsætninger for produktionen:

 • Det samlede kvælstofoverskud på markerne må ikke overstige det nuværende overskud på 13.300 kg N/år, inkl. den uudnyttelige del af husdyrgødningen afsat til gylleaftaler, og det tilbageholdte kvælstof som følge af gyllekøling.
 • Det samlede overskud af fosfor på markerne må ikke overstige 0 kg P/år.
 • Den samlede ammoniakfordampningen frastald og lager må ikke overstige 3.600 kg N/ år, fordelt med 2.000 kg N/år fra det eksisterende anlæg, og 1.600 kg N/år fra det nye anlæg.
 • Der etableres 2 m bræmme op mod vandhul i udspredningsarealet nord for jernbanen.

Redegørelse
Projektet og dets virkning er beskrevet i VVM redegørelsen. Forudsætningerne vedrørende kvælstof- og fosforoverskud er opstillet fordi Hevring Bugt og den ydre del af Randers Fjord er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde. Udpegningen omfatter EF-Habitatområde nr. 14, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15 samt Ramsarområde nr. 11. Disse områder er følsomme overfor yderligere tilførsel af kvælstof og fosfor. Det er i næringsstofregnskabet i VVM-redegørelsen sandsynliggjort, at forudsætningerne kan overholdes når ansøger ændrer sædskiftet, reducerer råproteinindholdet i foderet og tilsætter fytase til foderet. Det vurderes, som sandsynligt, at der kan forekomme Strandtudser i et vandhul i kanten af et udspredningsareal. Strandtudser er opført på Habitatdirektivets bilag IV. Derfor opstilles en forudsætning, om etablering af bræmmer op mod vandhullet. Det vurderes 2 m bræmmer er tilstrækkeligt til sikre mod overfladisk afstrømning af husdyrgødning, således at dette levested for eventuelle forekomster af strandtudser opretholder tilfredsstillende vandkvalitet. Forudsætningen vedrørende ammoniakfordampning fra såvel det eksisterende som nye anlæg er opstillet for at sikre, at ammoniakdepositionen ikke øges til et B-målsat overdrev nordvest for ejendommen. På overdrevet findes en række karakteristiske plantearter, som er kvælstoffølsomme. Det er i VVM-redegørelsen sandsynliggjort, at forudsætningen kan overholdes ved etablering af delvis spaltegulv og gyllekøling i såvel eksisterende som nyt staldanlæg, samt reduktion af råproteinindholdet i foderet. Det kvælstof, der tilbageholdes i gyllen som følge af en mindre fordampning, er medregnet i næringsstofregnskabet i VVM-redegørelsen. Overholdelsen af forudsætningerne vil kunne dokumenteres via et årligt kvælstof- og fosforregnskab, som indsendes til kontrolmyndigheden – evt. som løbende gennemsnit over 3 år. I næringsstofregnskabet i VVM-redegørelsen er forudsat, at den ikke udnyttelige del af gylle afsat til aftalearealer og det tilbageholdte kvælstof (som følge af gyllekøling), medregnes i Teglgårdens overskud, således at det samlede kvælstofoverskud ved udvidelsen ikke oversteger Teglgårdens overskud ved nu-driften. Overholdelse af forudsætningerne vedr. ammoniakfordampning vil kunne dokumenteres ved en årlig indberetning af foderets indhold af råprotein, og produktionsdata til kontrolmyndigheden – evt. som løbende gennemsnit over 3 år. Effekten af gyllekøling kontrolleres ved registrering i en driftsjournal af temperaturmålinger på anlægget, samt antal driftstimer af pumpen.

Se VVM.

Miljøvurdering

Der er tale om harmonisering og konsolidering, således at der bliver en bedre sammenhæng i kommuneplanen og at retningslinjerne bliver lettere at anvende. Der sker ikke væsentlige reelle ændringer og emnet vil ikke have en væsentlig påvirkning på miljøet.


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Eksterne links: