1.7 Særligt arealkrævende og støjende fritidsformål

Mål

  • Arbejde for at omgivelserne beskyttes mod gener.
  • Arbejde for at planlægning og udvikling foregår med respekt for naturen og miljøet.
  • Arbejde for, at der ved placering af særligt arealkrævende fritidsanlæg økonomiseres med arealressourcerne.
  • Arbejde for at lokalisere støjende fritidsformål sammen med andre støjende anlæg eller infrastruktur.

Retningslinjer

  1. Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som hovedregel placeres uden for områder udpeget som landskabelig interesse, geologisk interesse, kulturmiljø, naturområder, kystnærhedszonen og beskyttelseslinjer, mv.
  2. Planlægning og etablering af golfbaner og øvrige særligt arealkrævende fritidsanlæg skal endvidere ske under hensyntagen til grundvandsinteresser i området.
  3. Nye skyde- og motorsportsbaner kan etableres, hvis det ud fra en planmæssig vurdering skønnes at medføre en samlet miljømæssig og rekreativ forbedring.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 9

Redegørelse

Planlægningen af særligt arealkrævende fritidsanlæg skal bl.a. tage udgangspunkt i målet om at økonomisere med arealressourcerne. Det gælder, hvad enten anlægget placeres inden for et fremtidigt område til byvækst eller i det åbne land. Retningslinjen vedrører fritidsanlæg, som beslaglægger meget store arealer, men som derudover kan være af vidt forskellig karakter.

Før der udlægges arealer til støjende eller arealkrævende fritidsformål, foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. tages hensyn til drikkevand, naturområder, mulige naturområder, landskabelige interesser, geologiske interesser, kulturmiljøer, værdifulde landbrugsområder samt kystnærhedszonen.

Golfbaner

Etablering af en golfbane skal kunne indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt. Golfbaner bør placeres uden for fredede arealer, uden for beskyttede naturtyper og uden for arealer omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Etablering af golfbaner bør som udgangspunkt ske uden for områder hvor drikkevand skal beskyttes.

Er dette ikke muligt, skal der stilles vilkår for anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider. Der skal endvidere etableres fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening (f.eks. membraner, opsamling af vand fra greens og udslagssteder, samt krav til banernes indretning og placering).

Støjende fritidsanlæg

Antallet af særligt støjende fritidsanlæg skal begrænses og samtidig skal det sikres, at etablering af eventuelle nye anlæg medfører en samlet miljømæssig og rekreativ forbedring og dermed reducerer den miljømæssige belastning af såvel byområder som det åbne land. Nye anlæg til afløsning af eksisterende anlæg kan ofte med fordel søges etableret på arealer, der i forvejen er støjbelastede, og hvor udviklingen på de omgivende arealer derfor er sket under hensyntagen til denne støjbelastning.

I forhold til både mål- og flugtskydebaner skal der ved vurdering af den samlede miljømæssige belastning, ud over støjhensyn, også tages hensyn til en mulig forurening af nedslagsområdet.

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Eksterne links: