1.6 Byggeri og Støjbelastede arealer

Mål

  • Arbejde for at begrænse trafikstøj i boligområder.
  • Arbejde for at skabe rekreative områder i byen, der ikke er påvirkede af støj.

Retningslinjer

  1. Støjbelastede arealer kan ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 8

Redegørelse

Støjbelastede områder er områder hvor skydebaner, motorbaner, vindmøller eller flyvepladser larmer så meget at der er en mulig konflikt. f.eks. eksisterende arealer med virksomheder, veje og jernbaner. Støjbelastede arealer kan også være områder, der må forventes at blive belastet med støj fra aktiviteter, der kan placeres i områder i nærheden.

Områder til støjfølsomme formål er f.eks. boligområder, feriebyer, campingpladser, kolonihaver, sommerhusbebyggelser og rekreative områder. Rekreative områder kan undtages, hvis de på grund af deres anvendelse ikke vurderes at være støjfølsomme.

Retningslinjens formål er at undgå, at arealer, der er belastet af støj, ikke overgår til støjfølsomme formål. Dette skal sikres i kommuneplanens rammebestemmelser og i forbindelse med enkelttilladelser efter planlovens landzonebestemmelser og byggeloven.

Hvis det er muligt ved afskærmning eller støjdæmpning at opnå et acceptabelt udendørs støjniveau, inden arealerne tages i brug, kan støjbelastede områder anvendes til støjfølsomme formål. 

Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner for arealer, der er belastet af støj, skal der fremlægges dokumentation for, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Eksterne links: