1.5 Byggeri i landzone

Mål

  • Sikre, at byggeri sker med respekt for den eksisterende landsby, landskab, miljø og natur.

Retningslinjer

  1. Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.
  2. Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne og beskyttelsesinteresserne i det åbne land.
  3. Bebyggelse i landsbyer og mindre landsbyer skal ske indenfor landsbyens afgrænsning.
  4. I landsbyer kan der ske en begrænset vækst.
  5. Ved etablering af bebyggelse og anlæg skal værdifulde bebyggelser søges bevaret.
  6. Hvis byggeri placeres i områder af landskabelig interesse, skal der tages særlige hensyn og der kan stilles krav i relation til byggeriets størrelse, indplacering og udformning. Bestemmelsen omfatter byggeri, der placeres i landsbyer, mindre landsbyer og i det åbne land.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 1

Redegørelse

Byggeri i landsbyer

Af både ressourceøkonomiske og landskabelige hensyn er det væsentligt, at der ikke disponeres med for store arealer til bebyggelse i landsbyer, og at bebyggelsen holdes samlet i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Byggeri i det åbne land skal altid forholde sig til evt. beskyttelsesinteresser, f.eks. naturområder, mulige naturområder, kulturmiljøer, geologiske interesser, værdifulde landbrugsområder, områder hvor drikkevand skal beskyttes, m.m.

Byggeri indenfor kystnærhedszonen, kræver en særlig begrundelse.

Som udgangspunkt skal byggeri alene dække helt lokale behov. Det vil sige en vækst på op til 10 boliger over fire år. Opførelsen skal foretages indenfor landsbyens afgrænsning, eksempelvis som huludfyldning. Endvidere skal bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til landsbyens karakter. Såfremt bebyggelse kan tillades anvendes Randers Kommunes landsbyregistrering som retningsgivende for tilpasning til landsbyen. Huludfyldning mellem bestående bebyggelse skal dog undgås, hvor andre beskyttelsesinteresser taler for at friholde arealerne, eksempelvis for at friholde grønne områder eller kulturhistorisk betydende grønninger og tofter. Der kan stille særlige krav til et byggeris udformning og størrelse ved placering i et område med landskabelige interesser.

Ved byggeri skal der tages hensyn til de bestående landbrugsejendomme i landsbyerne, i det omfang de har betydning for den fortsatte landbrugsmæssige udnyttelse af de omgivende jorder. Ved inddragelse af jord til ikke-jordbrugsmæssige formål må der således tages hensyn til de berørte ejendommes struktur- og arronderingsforhold samt til bygningsmæssige forhold. Der bør ligeledes friholdes mulighed for, at bestående avls- og driftsbygninger kan udvides eller ombygges.

Byggeri i mindre landsbyer

Byggeri i de mindre landsbyer administreres efter Planlovens landzonebestemmelser for det åbne land. De mindre landsbyer kan ikke udbygges og boliger skal placeres inden for afgrænsningen. Opførelse af ny boligbebyggelse må kun foretages som erstatning for eksisterende. Det er en betingelse at den bolig som erstattes, ikke er at betegne som en ruin.

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Boliger i landsbyerne

Eksterne links:

Læs mere om Randers Kommunes landsbyregistrering