1.3 Byfornyelse og byomdannelse

Mål

 • At bidrage til en bæredygtig byudvikling, gennem omdannelse af gamle erhvervsområder og byfornyelse.
 • Skabe attraktive boligforhold med respekt for den historiske kulturarv i byerne og på landet.
 • Sikre en helhedsorienteret byfornyelsesindsats.

Retningslinjer

 1. Byfornyelsesindsatsen skal udføres så helhedsorienteret som muligt.
 2. Byfornyelse skal inddrage de berørte borgere og beboere for at sikre lokal forankring.
 3. Gennem byfornyelses- og byomdannelsesprojekter skal der tages særlige initiativer til at beskytte områdernes særlige bevaringsværdige bygnings- og kulturmiljøer og indtænke grønne rekreative områder.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 2

Redegørelse

Byomdannelse

Områder til  byomdannelse kan udpeges i kommuneplanen efter planlovens § 11. For byomdannelsesområder gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området.

I lokalplaner for byomdannelsesområder kan arealer belastet med erhvervsstøj udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området med boliger m.v., der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning (max. 5 dB) fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Udpegningen af byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og -anlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening. I områder med vandarealer skal adgangen til vandet sikres, og brugen af vandet kan reguleres.

Perspektivområder

Områder som i fremtiden er potentielle byomdannelsesområder udlægges som perspektivområder. her gælder der ikke nogen begrænsninger i medfør af planlovens § 11, men området vil på sigt kunne udlægges som byfornyelsesområde.

Ved byfornyelse, lægges der vægt på helhedsorienterede projekter. Projekterne skal have lokal forankring og inddrage berørte beboere og borgere. 

Byfornyelse foregår i samarbejde mellem kommunen og ejer. Afhængig af den valgte form for byfornyelse kan der ydes refusion fra staten på 33 % eller 50 % af de kommunale udgifter.

Byfornyelse

Byfornyelse kan være et middel til at give nyt liv til nedslidte områder og sikre nærrekreative muligheder. Byfornyelse kan også give et løft til bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Dermed kan byfornyelse støtte op om et områdes historie og kulturarv. Ved projekter lægges der vægt på, at der også sker private indsatser og investeringer.

Byrådet kan træffe beslutning om byfornyelse og byomdannelse i forbindelse med:

 • Områdefornyelse, som er en helhedsorienteret fornyelse af nedslidte og problemramte byområder samt ældre erhvervs- og havneområder, der er udpeget til byomdannelsesområder, og som ikke umiddelbart kan omdannes på markedsvilkår.
 • Byomdannelse af tidligere havneområder og nedslidte industriområder til attraktive bosætningsområder.
 • Bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, som er opført før 1950 og er væsentligt nedslidte.
 • Bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger, hvor der mangler tidssvarende opvarmning, toilet og bad, eller hvor boligen, hvis den er bygget før 1950, er væsentligt nedslidt. Hvis der er udarbejdet en energimærkning, kan der også ydes støtte til at fremme energibesparelsen i bygningen.
 • Bygningsfornyelse og istandsættelse af nedslidte boligområder med installationsmangler.
 • Kondemnering hvis en bolig eller dele af den skønnes at være sundheds- eller brandfarlig. Hvis kommunen derefter kræver bygningen nedrevet eller istandsat, kan der ydes tilskud til gennemførelse af forbedringsprojekter og i visse tilfælde erstatning i forbindelse med nedrivning.
 • Kondemnering af sundhedsfarlige beboelsesbygninger.
 • Friarealforbedring, såfremt det vedrører fælles opholdsarealer for flere ejendomme.
 • Friarealforbedringer, som kan skabe lys og luft for områdets beboere.
 • Helhedsorienteret indsats i særligt socialt belastede boligområder.
 • Områdefornyelse med helhedsorienteret indsats i byområder eller i landsbyer.
 • Støtte til istandsættelse og bevaring af særligt værdifulde bygninger og bygningsmiljøer.
 • Styrkelse og forskønnelse af særlige landsbymiljøer.

 

Miljøvurdering

Der er forslag om byomdannelse ved den tidligere Dronningborg Maskinfabrik - AGCO og af et område ved Møllestensfabrikken i Vorup.

Begge områder ligger tæt på boliger og det kan være en miljømæssig fordel for naboerne, at der ikke længere skal være erhverv på arealerne. Udnyttelse af eksisterende arealer til byomdannelse bidrager også til at begrænse behovet for arealer til byvækst og medvirker derved til beskyttelse af landskab og natur.

Byomdannelsen medvirker også til en tættere by og dermed til at begrænse transporten og indirekte klimapåvirkningerne. Begge områder er gamle industriarealer og omdannelsen til boliger, kan betyde tab af kulturhistorien omkring udviklingen af Randers. Der er i begge områder bevaringsværdige bygninger og de vil blive vurderet i overensstemmelse med retningslinje 3.2.

Møllestensfabrikken ligger i indvindingsoplandet til et vandværk, men da der skiftes fra erhverv til boliger, vurderes det i tråd med Naturstyrelsens udmelding på området, at der vil være en positiv miljøpåvirkning. Dele af området ved Dronningborg ligger i et nitratfølsomt indvindingsopland og det vurderes tilsvarende at være miljømæssigt positivt med et skift fra erhverv til boliger.

Der vil i begge tilfælde blive stillet supplerende krav til grundvandsbeskyttelsen i de efterfølgende lokalplaner. Samlet set vurderes det, at der er betydelige miljømæssige fordele ved byomdannelsen. Hvis byomdannelsen ikke gennemføres, vil der fortsat være industri og dermed en potentiel påvirkning af de nærliggende boligarealer. Der vil også være en potentiel påvirkning af drikkevandsinteresserne og der vil være behov for at inddrage nye arealer til byudvikling.


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Byfortætning og større byomdannelsesområder

Byfornyelse

Eksterne links:

Læs mere om byfornyelse i Randers Kommune