1.2 Fremtidig byvækst

Mål

  • Lokalisere byvæksten i byerne.
  • Arbejde for bæredygtig byvækst.

Retningslinjer

  1. Arealer til byformål skal udlægges indenfor de fremtidige byvækstområder. Uden for de fremtidige byvækstområder kan der foretages mindre afrundinger af byområder, hvis det er foreneligt med interesserne i det åbne land.
  2. Udlæg af nye arealer til byformål skal ske i forlængelse af kommunecentret, centerbyerne og lokalcentrene.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 1

Redegørelse

Fremtidig byvækst skal ske i forlængelse af den eksisterende byudvikling. Områderne skal være tæt på større veje og knudepunkter for kollektiv trafik. Når der udlægges arealer til fremtidig byvækst, skal der tages hensyn til interesser i det åbne land.

Arealer udlagt til fremtidig byvækst er ikke ufravigelige. Mindre afrundinger og arealer til uforudsete formål kan udlægges efter en konkret vurdering.

Fremtidig byvækst skal placeres ved kommunecenteret, centerbyer og lokalbyer. I planlægningen af byvækst og byudvikling skal der tages hensyn til interesserne i det åbne land.

Ved byvækst forstås de arealer der fremtidigt kan rammebelægges.

Når der udlægges arealer til konkret byudvikling, sker det som rammer for lokalplanlægningen. I rammerne beskrives områdets anvendelse, bebyggelsesmuligheder og andre særlige hensyn.

Byvækst skal samtænkes med infrastruktur, byfunktioner og kollektiv trafik. Natur- og landskabskiler mellem de enkelte byer og bydele skal indgå i planlægningen. Byerne må ikke vokse sammen og miste deres selvstændige identitet.

Før der udlægges arealer til byvækst, foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. tages hensyn til drikkevand, naturområder, mulige naturområder, landskabelige interesser og geologiske interesser. Heri skal indgå en vurdering af mulighederne for alternative retninger for byvækst, den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte områder samt mulighederne for at undgå eller kontrollere en forurening. der skal redegøres for behovet, såfremt byvækst udlægges indenfor kystnærhedszonen.

 

Miljøvurdering

Dronningborg området er delvist afskåret fra Randers fjord af erhvervsområderne langs med Toldbodgade. Der er nogle få kolonihaver og rekreative områder, men ingen boliger der skaber liv. Byrådet ønsker at få skabt en tættere forbindelse og at få trukket byen ned mod fjorden. Det er derfor udlagt et område til fremtidig byvækst.

Området ligger inden for kystnærhedszonen, foran eksisterende bebyggelse og der er strandbeskyttelse på arealet. Der er diger mod fjorden og dele af arealet ligger under kote 0. Placeringen er usædvanlig i forhold til planlægningspraksis i kystnærhedszonen, men vil medvirke til en bedre forbindelse mellem Dronningborg og Fjorden. Den vil desuden medvirke til at begrænse behovet for nye arealudlæg i kanten af byen og dermed reducere arealpresset på det åbne land.

Realiseringen forudsætter dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fra Naturstyrelsen.

Der kan blive en miljøpåvirkning fra industrivirksomhederne i nærheden og udlægges området til boliger kan det påvirke virksomhedernes muligheder for udvidelse. Der er reserveret areal til en mulig forbindelse over fjorden, vest for byvækstområdet, hvilket skal tænkes ind i den fremtidige planlægning, således at støjgener undgås.

Den visuelle påvirkning  ved en bebyggelse af området er begrænset til nærområdet inden for 2-4 km på grund af bakkerne og den smalle fjord. Den begrænses desuden af bebyggelsen bag det udlagte byvækstområde. Samlet vurderes det, at fordelene overstiger ulemperne og at området kan være med til at trække byen ned mod fjorden.


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Principper for byudvikling og byvækst

Bæredygtig byudvikling

Eksterne links: