Vorup/Kristrup

Bydel 4 består af de to kvarterer Vorup og Kristrup, beliggende på hver sin side af Århusvej.

1. Vorup enge

Engarealerne ned til Gudenåen ligger som store naturområder med stor rekreativ værdi for beboerne i Randers.

Udsigt fra Vorup Enge ind mod bykernen.

2. Området omkring Kærgade og Tebbestrupvej

Området er stort set udbygget. Omkring Kærgade er der en meget blandet bebyggelse med mange erhvervs- og håndværksvirksomheder og en hel del forskellige boliger.

Omkring Tebbestrupvej strækker sig et større villakvarter med en bebyggelse opført over en længere årrække. Områdets karakter kan styrkes ved en bevidst indsats omkring vejene. Som en første etape kan der plantes træer langs de fleste veje, og på udvalgte steder på Kærgade og Tebbestrupvej kan der gøres en særlig indsats for at fremhæve disses betydning. Skovlundområdet, beliggende nord for jernbanen, består af et kolonihaveområde og et villaområde.

3. Området ved Bøsbrovej

Bøsbrovej er Vorups gamle hovedgade. I den nordlige ende ligger de fleste butikker, institutioner, posthus og en hel del etageboliger. Mod syd tynder intensiteten ud med erhvervsområdet på vestsiden og kanten af det store villaområde på østsiden af Bøsbrovej.

4. Villaområdet

Det store villaområde mellem Bøsbrovej og Århusvej. Fra Løgstørvej i nord til Hammelvej i syd strækker der sig et stort villaområde. Området indeholder desuden to skoler, Vorup skole og Søndermarksskolen, en kirke og sognegård med tilhørende kirkegård, samt et mindre erhvervsområde vest for Århusvej. Også i dette område vil en øget indsats omkring beplantningen kunne højne områdets standard.

5. Det gamle Kristrup

Det gamle Kristrup ligger omkring Kristrupvej, der er områdets hovedgade og forbindelsesvej til Randers bymidte. Her ligger den tidligere landsby med kirken i syd og Kristrup torv centralt placeret med butikker, banker og posthus. Bagved ligger almennyttigt boligbyggeri med Kristrup skole, bibliotek, plejehjem, ældreboliger, frikirke, varmecentral, daginstitutioner og flere butikker, og længere inde ad Kristrupvej de ældre villaer fra 1930erne og frem, samt et lille tilløb til et "brokvarter" ved udmundingen i Århusvej.

De fleste bygninger i området er opført i perioden fra århundredeskiftet og frem til midt i 1960erne. Der mangler grønne arealer. En konsekvent plantning af træer langs vejene samt sikring og fremhævning af stiforbindelserne til Skovholmen, de nye grønne områder der opstår ved opfyldning af den kontrollerede losseplads, til Romalt Bakker og Randers Sønderskov, vil være gode kompensationer.

6. Boligkvarterer og erhvervsområder omkring Tirsdalen

De nyere boligkvarterer ligger syd for Kristrup og rummer erhvervsområdet i trekanten mellem Århusvej og Hammelsvej, parcelhuse, almennyttige tæt-lav- og etageboliger, det grønne område Tirsdalen, plejehjem, Tirsdalens skole og erhvervsområdet mellem Clausholmvej og Grenåvej mod sydøst. Dette kvarter er udbygget fra midten af 1960erne og frem til slutningen af 1980erne. Der er kun meget begrænsede muligheder for nybyggeri på enkelte ledige arealer samt i erhvervsområdet. Boligområderne kan gøres mere attraktive gennem en bearbejdning af vejenes befæstelse, belysning og beplantning.

Planer for Vorup og Kristrup

Vorup og Kristrup er stort set udbygget. Bygninger og anlæg er for den overvejende del i god stand, og bydelen er stort set velfungerende. Der er dog behov for at se på blandt andet trafikale problemer, områdeafgrænsninger eller områdebetegnelser og bystrukturen i almindelighed.

Overordnet set skal der skabes identitet i lokalområderne. Der skal arbejdes på at alle vejstrækninger gøres grønnere og smukkere. Ligeledes skal erhvervsområderne vest for Bøsbrovej og Århusvej forskønnes.

Området skal sikres lokal butiksforsyning inden for rammerne af detailhandels-bestemmelserne.

Vorup og Kristrup i en sammenhæng

De grønne områder

Den bymæssige del af Vorup er underforsynet med grønne områder. Det er derfor vigtigt, at der gøres en særlig indsats for at bevare de eksisterende grønne områder og udvide friarealerne. Det grønne område ved Kærgade og Høvejen er det eneste grønne friareal, der ligger inde i Vorup. En del af området er en fredet kirkegård, der er registreret som fortidsminde. Resten anvendes til boldspil mv.

Vorup enge er et stort naturareal beliggende ved Gudenåen med mange rekreative værdier for indbyggerne i Randers.

Infrastruktur, indfaldsveje

Århusvej er en af indfaldsvejene til Randers, og en af de stærkest trafikerede vejstrækninger i byen. Der er igangværende planer om at udvide Århusvej, se infrastrukturplanen for Randers Kommune.

Bygningerne og rummene langs med vejstrækningen har stor betydning for oplevelsen af vejrummet. Derfor skal lokalplaner, der omfatter arealer grænsende op til Århusvej, omhandle skiltning, beplantning, belysning, mv. med formålet at skabe et harmonisk bybillede.

Tekniske anlæg

Centralrenseanlægget ved Kristrup Engvej vil fortsat spille en afgørende rolle i rensningen af spildevandet fra størstedelen af Randers.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.