Paderup og Munkdrup

Boliger og natur

Boligområdet i Paderup indeholder et meget varieret udbud af boliger med forskellige ejerformer. Boligerne er bygget fra slutningen af 1980´erne og frem til i dag. Bydelen er velforsynet med rekreative områder og er karakteriseret ved et smuk og varieret landskab, hvori Paderup Mose og dalstrøget omkring Brusgård Møllebæk indgår.

Et af de nyere boligområder i Paderup er området ved Dionevej og Afroditevej.

Service, butikker og uddannelse

Serviceområdet i Paderup omfatter arealer udlagt til offentlig og privat service. Det vil sige arealer til kontor, handel, institutioner, skoler og uddannelse. Områderne til handel og kontor ligger mellem Århusvej og Merkurvej samt langs Paderup Boulevard. Bortset fra arealet syd for Marsvej er de nævnte områder udbygget. Paderup er velfungerende med generelt gode vej- og stiforbindelser. Bydelen fastholdes som aflastningscenter for bykernen.

Langs den nordlige del af Minervavej og ved gymnasiet på Apollovej ligger de områder, som er udlagt til uddannelsesområde og ubestemte offentlige formål. Her ligger bl.a. Paderup Gymnasium, Social- og sundhedsskolen og Handelsskolen, som alle betjener et større opland end Randers Kommune.

Planer for Paderup og sydbyen

Ny bæredygtig bydel ved Munkdrup og Clausholmvej

Boligområderne i Paderup er ved at være udbygget. Derfor planlægges en helt ny bydel ved Munkdrup og langs Clausholmvej. Byudviklingen i forlængelse af den eksisterende Randers by mod syd er en naturlig følge af infrastrukturen omkring motorvej E45. Med planerne om en ringforbindelse, kaldet "Det nordlige hængsel", fra Assentoft til motorvejen, ligger nye byudviklingsområder optimalt i dette område. Centerområderne og uddannelsesinstitutionerne i Paderup giver god mulighed for at understøtte nye boligområder med indkøbsmuligheder, skoler mv. Samtidig byder området syd for Paderup på store rekreative naturområder langs ådalen, hvilket gør arealet attraktivt til bolig- og fritidsformål.

I masterplanen for den nye bydel, er der lagt stor vægt på at indpasse byudviklingsområderne til eksisterende natur- og landskabsforhold med fokus på beskyttelse af de rekreative værdier. Alle eksisterende beskyttelseslinier, fredninger og landskabelige sammenhænge er lagt til grund for planlægningen i området. Det er således kun de tiloversblivende landbrugsarealer, hvorpå der ikke ligger bindinger, som er inddraget til byudvikling. Der er endvidere lagt store rekreative grønne områder ind imellem de planlagte arealer til byudvikling.

En af de bærende tanker for byudviklingen af områderne ved Munkdrup er, at de nye arealudlæg til boligformål skal ske med særlig bæredygtig byudvikling for øje, og at der skal gives lige så meget natur tilbage, som det, der inddrages. Det betyder, at der ved lokalplanlægning skal sættes særlige betingelser for bebyggelsens art, omfang og udformning, så der sikres fokus på bæredygtighed og miljøvenlighed, så det bliver en grøn bydel, gerne med eksperimenterende boligformer. En del af arealerne ud mod Clausholmvej ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). For at kunne byudvikle i OSD-områder kræves desuden særlige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet.

Paderup og sydbyen i en sammenhæng

Mose, dalstrøg og herregårdslandskab

Området indeholder nogle af de smukkeste og mest varierede landskabstræk i Randers Kommune. Mod nord fra Paderup mose er området karakteriseret af landskabets intime skala med bløde bakker og små lunde. Mellem Munkdrup og Stånum åbner landskabet sig og bliver til det helt specielle landskabsrum, som dalstrøget omkring Brusgård Møllebæk udgør. Og endelig, længst mod syd, ændres karakteren til et markant "herregårdslandskab". Området er således rigt på rekreative værdier af betydning for hele kommunen.

Paderup mose er et naturskønt område med stor rekreativ værdi. Området er også meget sårbart, og det er derfor vigtigt, at udnyttelsen bliver skånsom over for planter og dyr. Randers Kommune ønsker ved skånsom naturpleje at sikre Paderup mose som rekreativt område.

Infrastruktur

Det overordnede vej- og stinet i Paderup er generelt velfungerende. Der er anlagt tunneller under Paderup Boulevard og Hammelvej i forbindelse med hovedstinettet, således at skolevejen til Tirsdalens Skole og cykelruten til midtbyen kan foregå trygt. Der er dog stadig nogle steder i området brug for fortove og supplerende cykelstier til at binde stinettet sammen. Alléplantningen langs fordelingsvejene i Paderup skal ligeledes færdiggøres.

I området er der reserveret areal til "Det nordlige hængsel", en planlagt motortrafikvej syd om Assentoft og Randers, med direkte forbindelse til den jyske motorvej E45 ved Sdr. Borup. Ved Stånum Bro skal vejen af natur- og landskabshensyn krydse Brusgårddalen på en 150 m lang dalbro, kombineret med en dæmning i den ene side af dalen. Dæmningens endelige placering er ikke fastlagt endnu.  Der reserveres areal til en ny vej, som skal forbinde Merkurvej med den nye motortrafikvej.

Arkitektur og bevaring i Paderup og sydbyen

Nyere bydel

Paderup er en nyere bydel, som opstod som aflastningscenter for bykernen. Her fik man mulighed for at placere de store butikker og butikscentre, som ikke kunne indpasses i den middelalderlige bystruktur i Randers midtby. Disse store butikker sætter i dag sit præg på bydelen med en arkitektur, som først og fremmest kan rumme en masse kvadratmeter, men er knap så rig på æstetiske kvaliteter og detaljer i menneskelig skala. Dertil kommer en noget aggressiv skiltning, især langs Århusvej, som er én af de primære indfaldsveje til Randers. Randers Kommune ønsker, at arkitekturen og butiksskiltningen i bydelens serviceområder fremover gives større opmærksomhed, således at ankomsten til Randers sydfra bliver en smukkere oplevelse.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.