Stevnstrup

Stevnstrup har gennemgået en voldsom udvikling. Først fra landsby til stationsby med banens anlæggelse og siden til boligby med store parcelhusområder. Stevnstrups ældste del, den gamle landsby, har ændret sig meget, og kun lidt af den originale bebyggelse eksisterer stadig. Den karakteri­stiske snoede vej i bunden af den lille slugt er dog bevaret, og er en vigtig del af fortællingen om Stevnstrups opståen.

Parcelhusene dominerer bakkerne i Stevnstrup.

Stevnstrup er til tre sider omgivet af brede, dybe dalstrøg, og byen har gennem sin udvikling forholdt sig fint til dette. Kun stationsbydelen har ikke taget højde for landskabet på samme måde, da man her har udstykket uafhængigt af topo­grafien. Bebyggelsen er her udlagt på en stram linje langs Stationsvej.

Sårbarheder

Stevnstrup har med sin voldsomme udvikling gjort vækst til sit kendetegn. Byen er vokset i alle retninger og sætter i højere og højere grad landskabet under pres. Fortsætter udviklingen, vil det i fremtiden blive svært at holde de karak­teristiske landskabsstrøg, såsom Gudenådalens vestside, fri for bebyggelse. Stevnstrup er sårbar overfor denne udvikling, da naturværdierne er en af landsbyens største kvaliteter.

Den del af den gamle landsby, der er tilbage langs Landsby­gaden, er sårbar overfor ny bebyggelse. Særligt Vestergårde, der ligger nær Randersvej, ligger fortsat rela­tivt åbent i landskabet. Gårdene bør respekteres ved, at ny bebyggelse holdes på en vis afstand, så landskabet stadig omslutter bebyggelsen.

Anbefalinger

  • Der bør fokuseres på at styrke Stevnstrups bymæssig­hed gennem tæt og samlet bebyggelse.
  • Områder, der ligger op til den gamle landsby, skal plan­lægges så der friholdes et landskabeligt bånd omkring den originale bebyggelsesstruktur.
  • Bebyggelsen øst for jernbanen må for fremtiden ikke udvides. I stedet gendannes england­skabet, så der kommer en større sammenhæng i Gudenådalens vådområder og den uhensigtsmæssige krydsning af banen undgås.
  • Bebyggelsen omkring Landsbygaden bør SAVE-registreres, for at afdække bevaringsværdier i bebyggelsen og beskyttelsen af denne.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Stevnstrup i Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.