Havndal

Havndal er et af Randers Kommunes lokalcentre og er med sine 1200 indbyggere et af de største lokalsamfund i kommunen. Havndal har et bredt serviceudbud med skole, idrætshal, ældrecenter, indkøbsmulighed, bager og en bankfilial.

Havndal ligger på kanten af et engdrag, der strækker sig fra byen og mod nord til Mariager Fjord. Byen er opstået omkring Randers-Hadsund-banen, som blev indviet i 1883 og nedlagt i 1969. Vesterbro/Østerbro tegner fortsat stationsbyens karakteristiske toetagers struktur.  Udviklingen har i denne periode været voldsom, og den er fortsat op gennem 1960''''erne og 70''''erne med udstykning af store parcelhusområder. Boligområderne ligger primært syd for banen op over de bløde bakker.

Siden er bosætningen i Havndal gået stort set i stå, men byen er velforsynet med områder til såvel bolig- som erhvervsformål. I området ved den vestlige ende af Udbyover sø kan der skabes et attraktivt boligområde, tæt på skole og idrætsfaciliteter og med udsigt over søen. Der er ledige parcelhusgrunde og grunde til tæt-lav boligbyggeri på Venusvej i den sydlige del af byen. I Havndals vestlige ende er der planlagt store arealer til såvel bolig/erhverv som ren erhvervsbebyggelse.

Et bælte udpeget til mulig fremtidig byvækst øst for Havndal er taget ud af Kommuneplan 2013. Afstanden mellem Havndal og Udbyover er yderst vigtig for oplevelsen af de to byer som selvstændige bebyggelser. Denne oplevelse er vigtig, fordi byerne har helt forskellige historiske grundlag. Udbyover er en meget gammel landsby og kommunens bedst bevarede polygonale forteby, mens Havndal er en hurtigt udviklet og karakteristisk stationsby. Havndals og Udbyovers meget forskellige historier gør dem derfor bevaringsværdige på hver deres præmisser.

Der er skitseret en nordgående omfartsvej omkring Havndal fra Vesterbro til Klattrupgade, for at aflaste byen for megen tung trafik til og fra Overgaard gods.

Den grønne struktur omkring Havndal udgøres af området omkring Udbyover sø, Trudsholm plantage ca. 500 m nord for byen og en mindre skovklædt slugt sydvest for Håndværkervænget. En sti omkring Udbyover sø, anlagt på initiativ for borgerne, har gjort søen til et mere tilgængeligt rekreativt område, hvor der er mulighed for at nyde naturen og dyrelivet.

Udbyover Sø er et fint rekreativt element tæt ved Havndal.

Havndal er udpeget som kulturmiljø på baggrund af udvik­lingen som ren stationsby. Før banen blev anlagt, lå der ingen landsby, som det ellers er tilfældet med de øvrige sta­tionsbyer i Randers Kommune. Efter banens nedlæggelse er stationsbymiljøet desværre begyndt at smuldre. Langs den ellers så karakteristiske hovedgade er flere bygninger skiftet ud med nye, der ikke forholder sig til Havndals historie som stationsby og de bidrager dermed ikke til bymiljøet. Der skal fremover fokuseres på at genoprette og styrke Havn­dals karakteristiske træk, der er bærende for udpegningen som kulturmiljø.

Stationsbykarakteren er stadig tydelig i Havndal. 

Omkring Havndal findes også kulturmiljøerne Trudsholm Herregård, Overgaard Gods samt Lyshøj Mølle.

Sårbarheder

Det åbne mellemrum mellem Havndal og Udbyover er yderst sårbart overfor bebyggelse og tilplantning. Oplevelsen af de to bebyggelser som selvstændige byer er afgørende for, at landsbymiljøet Udbyover kan bevare sin rolige og sluttede karakter. Udbygnings-mulighederne omkring Havndal er i øvrigt talrige og bør derfor ikke foregå i mellemrummet.

Kulturmiljøet Havndal er i særdeleshed sårbart overfor ændringer i miljøet langs Vesterbro/Østerbro. Særligt udskift­ningen af karakteristiske gadeorienterede byhuse med nye beboelseshuse med lukkede facader, fratager gaden liv og identitet.

Anbefalinger

Der bør udarbejdes en kulturmiljøbeskrivelse af Havndal og et sæt retningslinier for, hvordan bebyggelse og struktur bør vedligeholdes og styrkes.

Udbygning af Havndal bør fortrinsvis ske på byens sydlige side.

Erhvervsudlægget i byens vestlige kant bør indskræn­kes, da der ikke er brug for de udpegede arealer. En del af området er desuden beskyttet natur.

Den gamle jernbanetracé bør forsat kunne aflæses i strukturen.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Havndal i Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.