Harridslev

Harridslev er nærmest eksploderet i parcelhuskvarterer si­den 1960''erne. Den gamle landsby ligger umiddelbart nord for disse, men fungerer stadig som byens centrum.

Byudviklingen har overordnet fulgt de historiske linier, hvil­ket er et fint træk.

Harridslev er beliggende i et relativt fladt landskab og fra byen strækker der sig hegn, diger og veje ud i alle retninger, som fortæller om udskiftningstidens opdeling af landbrugsjor­den fra fælles- til privateje. Fra syd skærer en blød slugt sig gen­nem landskabet og danner en grænse for byudviklingen mod sydøst.

I den gamle landsbymidte er der sket en del udskiftninger af gårde til beboelses- og parcelhuse, og store flader optages i dag til asfalterede parkeringsarealer. Udbyhøjvej dominerer miljøet kraftigt. Stort set alle landsbyens servicefunktioner er samlet i den gamle bymidte. Her findes Brugsen, tankstation, kirken, byens pizzeria, børneinstitution, ældrecenter og forsamlingshus. Lidt mod øst ligger Korshøjskolen.

Udbyhøjvej dominerer Harridslevs gamle landsbymidte.

Sårbarheder

Harridslev er blevet en boligby, og det egentlige bymiljø er reduceret til parkeringspladsen foran Brugsen og kirken. Landsbyen mangler sociale rum, der indbyder til ophold.

Det er planlagt, at byudviklingen skal fortsætte i Harridslev, hvilket som udgangspunkt er positivt for byen. Det er dog vigtigt, at man fastholder historiske træk og elementer i byen og i landskabet omkring byen, for at opnå en historisk kon­tinuitet og fortælling.

Anbefalinger

Harridslev bymidte bør i større omfang indbyde til ophold og bringe de flotte bygninger, der findes i denne del af byen, i spil som synlige elemen­ter.

Ved fremtidige udstykninger bør de tilbageværende historiske elementer der findes i byen og landskabet fastholdes, for at skabe en historisk kontinui­tet i byudviklingen.

Harridslevs bevaringsværdige og potentielt bevarings værdige bygninger bør SAVE-registreres med henblik på beskyttelse af deres originalitet og arkitektur. Det gælder Dr. Madsensvej 4 (gl. skole), 5 (kroen) og 7 (præstegården), Dyrlæge Cleemanns Vej 2, Halagervej 3, 4 (forsamlingshus) og 11, Kastanievej 1A og Udby­højvej 325 og 327.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Harridslev i Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.