Det blå bånd

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se de nye afsnit her.

Det blå bånd i Randers Kommune udgøres primært af Gudenåen og Randers Fjord. Randers Byråd vil bruge nærheden til vandet bedre.

Randers Byråd har to principper for det blå bånd:

  • Som udgangspunkt skal adgang og publikumsfaciliteter udbygges, men i nogle områder skal naturen prioriteres for naturens skyld.

  • Randers Fjord skal udvikles til naturpark.

Gudenåen og Randers Fjord har en helt unik placering i Randers Kommune og binder land og by sammen. Vandet har betydning for mange. – Som identitetsskaber, transportvej, fritidsområde og som frirum for dyr og planter.

Det blå bånd giver også et unikt og varieret fiskevand, et enestående fugleliv, muligheder for sejlads, færgeoverfarter og cykling. Ambitionen er at udvikle båndet til en naturpark. Som udgangspunkt prioriteres bedre adgang gennem udbygning af stier og publikumsfaciliteter. Men der skal fortsat være plads til at prioritere natur for naturens skyld nogle steder, fordi et varieret dyre- og planteliv har en værdi i sig selv.

Indsatserne i det blå bånd foretages såvel af hensyn til bosætning, som af hensyn til turisme. Det er oplagt at bruge det blå bånd aktivt som en oplevelsesressource, der kan benyttes af såvel borgere som turister. Det er oplagt at udvikle produkter og oplevelser som knytter sig til Gudenåen og Randers Fjord. Det kan eksempelvis være kvalitetsfødevarer der er fremstillet og forarbejdet på en særlig måde.

Det er målet i denne planperiode, at opnå certificering af området omkring Randers Fjord som Naturpark under Friluftsrådets initiativ – Danske Naturparker. Randers Kommune samarbejder om projektet med Norddjurs Kommune, de to kommuners turistorganisationer (Visit Randers og Destination Djursland) og de to kommuners lokale aktionsgrupper (LAG Randers og LAG Djursland).

Formålet er at lave en samlet indsats indenfor natur, kultur og friluftsliv, i tæt samarbejde med lodsejere, lokale borgere, brugergrupper og andre interessentgrupper. Det er visionen, at området skal være kendt som et område med stort naturindhold og med alsidige og attraktive oplevelsesmuligheder.

Målet er bl.a. at skabe bedre adgang og flere muligheder for oplevelser.

Desuden er det et mål, at turismevirksomheder i bred forstand ser muligheder i at Randers Fjord bliver naturpark.

Omkring Gudenåen er igangsat to store projekter, som Randers Kommune deltager i. I det ene projekt samarbejdes der mellem Gudenå-kommunerne og Naturstyrelsen om at skabe bedre adgangsforhold, formidlingsplatforme mm. langs Gudenåen. I det andet projekt arbejdes med turismevirksomhederne langs åen, med henblik på mersalg og pakkeløsninger.

Bioplanet Rewilding Park udgør ca. 750 ha i Gudenådalen. Projektet, der har til formål at styrke naturindholdet og naturkvalitet i det bynære område, er under udvikling i regi af Randers Regnskov. Det er målet at fortælle borgerne og turisterne om den biologiske mangfoldighed i en lokal kontekst og dermed skabe en umiddelbar forståelse for de sammenhænge, der gælder i landskabet.

Byrådet arbejder for, at der kan skaffes ekstern finansiering til en gangbro over Gudenåen tæt på motorvej E45, således der skabes et sammenhængende stiforløb på begge sider af Gudenåen via Pramdragerstien og stierne i Vorup Enge.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

6.7 Internationale beskyttelsesområder

6.11 Kystnærhedszonen