Den grønne struktur

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se de nye afsnit her.

Byudvikling og naturbeskyttelse tænkes ofte som hinandens modsætninger, men sådan behøver det ikke at være. Randers Byråd vil skabe gode rekreative områder for befolkningen i hele kommunen, hvor bosætning, adgang til grønne områder og naturhensyn spiller sammen.

Den grønne strukturplan skal udgøre rammerne for den fremtidige byudvikling og sikre at der også i fremtiden, er en klar adskillelse mellem by og land og at værdifulde naturområder og landskabstræk bevares. Samtidig skal den grønne strukturplan sikre at borgerne i byerne også fremover, har kort afstand til grønne, rekreative arealer.

Den grønne strukturplan er summen af alle de områder som ønskes friholdt for byvækst. Den grønne struktur består af alt fra byparker og småanlæg til grønne kiler, økologiske forbindelser for planter og dyreliv, naturområder, mulige naturområder, bynære landbrugsarealer m.v.

I forhold til den grønne struktur omkring Randers by, arbejdes der ud fra den nedenstående principskitse, der består af både en indre og en ydre grøn ring.

De grønne forbindelser snævrer ind, efterhånden som de kommer tættere på Randers by og vil i nogle tilfælde fortsætte helt ind til den indre by som et grønt stiforløb. Den grønne struktur adskiller by og land, bevarer værdifulde naturområder og sikrer kort afstand mellem by og natur.

Den indre grønne ring består hovedsageligt af de historiske byparker og en række grønne småanlæg. Den ydre grønne ring omkranser Randers by og udgøres af skove og naturområder, som kædes sammen af landbrugsarealer, som ønskes friholdt for byvækst. Disse ”grønne kiler” kan med tiden omdannes til mere intensivt udnyttede rekreative arealer – (f.eks. byparker og skove), efterhånden som byen vokser og behovet opstår.

Princippet med de grønne ringe og de grønne kiler tænkes anvendt på andre større byer i kommunen, efterhånden som behovet opstår. Det er ambitionen, at den grønne struktur skal udvikle sig til et strategisk redskab der styrker og udnytter samspillet mellem natur og byudvikling. Samtidig tænkes den grønne struktur at skulle medvirke til at øge synergien mellem miljøbeskyttelse og naturoplevelser og tænkes sammen med miljøindsatsen i øvrigt.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

6.5 Naturområder

6.6 Mulige naturområder

6.8 Økologiske forbindelser

6.12 Grønne kiler