6 Natur og landskab

Byrådet ønsker at styrke naturindholdet og naturkvaliteten i kommunens naturområder.

Byrådet vil forbedre adgangsforholdene til naturen og det åbne land, for at give borgerne mulighed for gode oplevelser. Dette prioriteres for at forbedre folkesundheden, styrke bosætningen og øge folks glæde ved at være i naturen.

Adgang til smukke landskaber og interessante naturområder er i høj grad med til at gøre Randers attraktiv som bosætningskommune. Samtidig vil adgang til naturen og dermed mulighed for mange enestående natur- og friluftsoplevelser kunne udnyttes med henblik på turisme.

Adgangen til naturen og landskabet, skabes ved natur- og cykelstier, samt ved at udbygge og forbinde eksisterende stier. Alle borgere skal have let adgang til at gå, løbe og cykle i naturskønne omgivelser.

I forhold til de øvrige centerbyer har Spentrup en relativ ringe adgang til den omgivende natur. Stiplanlægningning, skovrejsning og genopretning af naturområder skal bidrage til at forbedre disse forhold.

Ved naturgenopretning skal adgang til naturen prioriteres højt. Det samme gælder i forbindelse med arbejdet med at gøre området ved Randers Fjord til naturpark.

Der kan imidlertid være særligt sårbare naturarealer, hvor færdsel skal minimeres. Hensynet til meget sårbare naturområder skal naturligvis tænkes ind i planlægningen af stier. Rigtigt anlagt, er stier er et godt redskab til at styre færdsel i naturen med.

 

Temarevision af det åbne land 

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se de nye afsnit her.

Temaerne som er revideret er følgende:

Naturområder

Potentielle naturområder

Økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser

Internationale beskyttelsesområder

Overfladevand

Lavbundsarealer og mulige vådområder

Grundvand

Skovrejsning

Landbrug

Landskab og Geologi

Grøn struktur

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.