Renseanlæg og affaldshåndtering

I nye byområder skal valget af kloakeringsform bidrage til mindst mulig påvirkning af vandløb, søer, havområder og grundvand.

Det kan være ved:

  • Separat kloakering og lokale renseforanstaltninger for overfladevand, f.eks. forsinkelsesbassiner udformet som vådbassiner

  • Nedsivning af regnvand lokalt i områderne, såfremt det ikke giver risiko for forurening af grundvandet

  • Andre former for lokal afledning af regnvand.

  • I nye byområder og når kloaknettet renoveres, tages hensyn til forventninger om vandstandsstigninger og ekstremregn, både i dimensioneringen af anlæggene og ved placering af bebyggelsen i terrænet.

Men Byrådet vil også i højere grad bruge vandet som en del af byens rum. Når der planlægges nye boligområder, skal behandlingen af regnvand tænkes ind fra begyndelsen og bruges til at skabe rekrative værdier hvor det giver mening. I den fremtidige disponering af Hvidemølle-området integreres overfladebassiner til håndtering af regnvand med den øvrige anvendelse.

Randers Kommune og Randers Spildevand A/S arbejder mod en centralisering af spildevandsrensningen i kommunen. Mindre renseanlæg nedlægges og spildevandet ledes til større, velfungerende renseanlæg.

Centraliseringen vil ske over en længere årrække og i takt med ændring af fælleskloakerede områder til separatkloakerede områder.

Randers har et velfungerende system til affaldshåndtering, og kommunen har fokus på at nedbringe affaldsmængder til deponi, og øge genanvendelsen. I løbet af denne planperiode skal der udarbejdes en ny affaldsplan. Kommunen har 4 genbrugspladser, og der er ingen aktuelle planer om at ændre denne struktur.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

5.6 Affald, deponering og renseanlæg

6.2 Overfladevand

Relevante dokumenter og hjemmesider

Spildevandsplan

Affaldsplan