Nye forbindelser over Randers Fjord

Østlig Randers Fjord forbindelse mellem Assentoft og Tjærby

Randers Kommune, Transportministeriet og Vejdirektoratet har analyseret mulighederne for brugerfinansiering af en ny østlig Randers Fjord forbindelse i 2012 - 2013 . Byrådet vedtog VVM for projektet i 2008.

Analysen skal give anbefalinger til den videre proces i arbejdet for at etablere en Randers fjord forbindelse.

Som led i arbejdet vil der med udgangspunkt i det foreliggende plangrundlag foretages en gennemgang af de centrale forudsætninger for projektet, herunder:

  • Den tekniske og tidsmæssige gennemførelse af anlægsprojektet (projektets omfang, projekterings- og udbudsfasen)

  • Anlægsoverslaget.

  • Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

  • Trafikprognoser.

  • Samfundsøkonomi.

Som led i afdækning af brugerfinansieringsmulighederne foretages nærmere analyse af:

  • Betalingsvillighed og takstmodeller.

  • Finansieringsmodeller og rentabilitet.

  • Teknologiske løsninger for opkrævning af brugerbetaling.

  • Organisering og risikofordeling.

Bolværkslinjen

Kommunen planlægger en ny forbindelse ca. 400 m. øst for Randers Bro - Bolværkslinjen. Forbindelsen skal aflaste Randers Bro og skabe grundlag for at udvikle bymidten ned mod fjorden.

Bolværkslinjen er afgørende for omdannelsen af Randers Havn til byformål. VVM for projektet ventes vedtaget i 2013. Der er endnu ikke fastsat en konkret tidsplan for forbindelsen etablering.

Tidligere forslag til fjordkrydsninger

I forbindelse med udarbejdelsen af Randers Kommunes trafikplanlægning har der været undersøgt to andre mulige krydsninger af Gudenåen/Randers Fjord, henholdsvis ved Dronningborg og vest for Randers Bro. Disse to forbindelser indgår ikke i Byrådets prioriteringer.

Allerede i 1980erne blev der fastlagt byggelinjer for Dronningborglinjen, nord og syd for fjorden. Selvom krydsning af fjorden ikke længere er aktuel her, fastholdes byggelinjerne syd for fjorden, da der vil være brug for en direkte vejadgang til de nye havnearelaer. Nord for fjorden er et område udlagt til fremtidig byvækst. Hvis det iøvrigt viser sig hensigtsmæssig at gennemføre projektet, vil kommunen være til sinds at ændre på linjeføringen af vejadgangen.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

5.1 Veje