5 Infrastruktur

Det er afgørende for Randers Kommune, at både borgerne og erhvervslivet kan tilbydes et attraktivt og velfungerende transportnet. Byrådet har vedtaget en mobilitetspolitik frem til 2035, som skal revideres i løbet af planperioden.

Randers kommune nyder godt af en effektiv infrastruktur og let adgang til både nationale og internationale transportkorridorer. Der er let adgang til E45, jernbane og busser giver gode kollektive transportmuligheder til og fra Randers, og Randers havn har gennem de sidste år stadfæstet sin position som en vigtig havn i dnamark. Dette er styrkepositioner, som Byrådet vil understøtte gennem planlægningen.

Over de næste 20-30 år forventes det, at der skal foretages ganske store investeringer i infrastruktur i Randers.

Allerede i slutningen af 2014 forventes det, at den nye motortrafikvej mellem Assentoft og E45 – kaldet ”Det nordlige hængsel” åbner. Det nordlige hængsel, der er en statsvej, er vigtig for tilgængeligheden i Kronjylland og på Djursland.

Randers Kommune, Transportministeriet og Vejdirektoratet undersøger i 2012-2013 muligheden for at forlænge det nordlige hængsel over Randers Fjord, med en brugerbetalt bro eller tunnel. Forbindelsen vil i givet fald gå fra Romalt/Assentoft, nord om Randers til E45.

På lang sigt, vil selv disse store anlæg ikke være tilstrækkelige. Med en trafik på mere end 44.000 biler i døgnet er kapaciteten omkring Randers Bro allerede i dag opbrugt, med betydelige kødannelser i myldretiden til følge. Dette problem er centralt i planlægningen af det fremtidige vejnet i Randers Kommune.

I flere mindre byer er der meget gennemkørende trafik, også med meget tung trafik. Det betyder en unødig belastning som er vigtigt at tage højde for. For at begrænse den gennemkørende trafik i de mindre byer og sikre lokale bymiljøer, planlægges omfartsveje omkring Langå, Spentrup, Asferg og Havndal.

I Langå drejer det sig om én omfartsvej øst om byen og én nordvest om byen. Der planlægges også en forlængelse af Væthvej, så denne føres direkte til Hammelvej, hvorved Jebjerg helt fredes for gennemkørende trafik. I Asferg og Havndal er planlagt omfartsveje der skal lede gennemkørende og tung trafik udenom byen.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

5.1 Veje