Råstofindvinding

Råstoffer er sand, grus, sten, ler, kalk, kridt m.v. De bruges primært til anlægsvirksomhed, byggeri og industriformål.

Råstoffer udgør en ressource, som ikke gendannes. Byrådet lægger vægt på, at indvinding sker på en bæredygtig måde, og at der skal økonomiseres med disse ressourcer. Mulighederne for genbrug skal endivdere udnyttes.

Det er Region Midtjylland der har ansvaret for udarbejdelsen af råstofplanen.  

Når der udvindes råstoffer skal der laves en grave- og efterbehandlingsplan. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese natur og landskabs interesser.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

4.4 Råstofindvinding