Biogas

Kommuneplan 2013 udpeger 1 mulig placering til fælles biogasanlæg ved DAKA mellem Assentoft og Romalt. Et evt. kommende projekt, skal udmøntes gennem en konkret planlægning og miljøvurdering.

Biogasanlæg har en række samfundsmæssige, miljø og klima-fordele.

Biomasse, organisk affald og gylle udgør en stor uudnyttet ressource, der kan bidrage til fremtidens energiforbrug. Hidtil har biogas mest været anvendt til el- og varmeproduktion. Med energiforliget kan det blive økonomisk attraktivt at rense og opgradere biogas til naturgasnettet. Naturgas er ved at blive udtømt i Danmark. Biogas vil til dels kunne erstatte denne ressource. I fremtiden kan biogassen anvendes i biler, som man gør i flere af vores nabolande.  

Udbringning af afgasset gylle på markerne giver mindre fordampning af ammoniak og belaster derfor klimaet mindre og giver færre lugtgener end rå gylle.

Etablering og drift af nye biogasanlæg vil have positive effekter for beskæftigelsen, og det vil i høj grad være lokale arbejdspladser.

Et biogasanlæg består af en modtagerhal, hvor gylletransporterne afleverer gylle under kontrol­lerede forhold, så lugtgener ikke slipper ud til omgivelserne. Herefter transporteres gyllen i et lukket system til en eller flere tanke, hvor biogas­sen udskilles. Til slut bliver gyllen hentet igen og kørt tilbage til landmanden. Det hele foregår under strenge krav til udledning af lugt.

Ulemperne ved fælles biogasanlæg vil være øget, tung trafik på vejene. Der vil desuden være en visuel påvirkning, da der er tale om store anlæg. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til anlæggenes arkitektur og indpasning i landskabet.

Biogasanlæg kan lejlighedsvis give anledning til lugt, hvorfor der anbefales en vis afstand til naboer. Nyere biogasanlæg har et effektivt luftrenseanlæg, hvorfor lugtgener er reduceret betragteligt i forhold til ældre biogasanlæg.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

4.1 Biogas