Havne

Randers Havn

I den kommende planperiode fortsætter partnerskabet med Randers Havn med at belyse udviklingsmulighederne på havnen. Kendskabet til havnens udviklingsmuligheder er afgørende som fundament for at drive havnen på et forretningsmæssigt grundlag.

Randers Havn har haft en betydelig udvikling de seneste år. Det betyder, at havnen allerede i dag mangler plads til nye virksomheder og udvidelser. Samtidig er der mangel på bagarealer – især i tilknytning til kajerne, hvilket er essentielt i moderne og rationel havnedrift. Dette er baggrunden for, at havnen og byrådet siden 2006 har samarbejdet om at lave en langtidsplanlægning for havnens udvikling.

Byrådet har besluttet, at havnen skal udvikles i forlængelse af Tronholmen. Havnens udflytning vurderes at løbe over en længere periode – måske mere end 20 år. Udbygningen af havnen i forlængelse af Tronholmen kan ske løbende. På denne måde frigøres de inderste havnearealer til byformål lidt efter lidt. Det er målet at påbegynde udlejning på de nye havnearealer i 2016.

En udflytning af havnen vil åbne for en langsigtet byomdannelse af havnearealerne. Byomdannelsesmulighederne er mest oplagte, når det gælder de inderste dele af havnen, Korn- og Foderstofkajen samt Pieren.

Virksomheder med havnebehov skal have plads til at etablere sig. Derfor må de reserverede arealer kun benyttes til virksomheder der omsætter gods over havnen. Selve kajpladsen må ikke bebygges, men forbeholdes havnens tekniske anlæg, samt oplagsplads.

Det er nødvendigt at oprense den inderste halvdel af den 28 km lange sejlrende hvert fjerde år. Til at deponere de store mængder slam fra oprensningen er der reserveret arealer til såkaldte spulefelter langs fjorden. Der skal i løbet af planperioden findes plads til nye spulefelter.

Bolværkslinjen bliver af stor betydning for udnyttelsen af de inderste havnearealer. Arealerne der vil blive afskåret fra havnen, udgør 1. fase i omdannelsen af Randers Havn. Områet er udlagt som serviceområde i kommuneplanen og skal åbne byen mod fjorden.

Lystbådehavne

Lystbådehavnene og deres bagland har en betydelig rekreativ værdi for såvel brugerne som for de omkringliggende boligområder. I 2012 indviede Randers kommune den nye lystbådehavn i Udbyhøj. Lysbådehavnen er en vigtig del af kommunens arbejde for at udvikle bosætning, erhverv og turisme langs Randers Fjord. Der er ikke planer om yderligere udbygning af lystbådehavne.

Klik her for at læse relevante retningslinjer 5.3

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

5.3 Havne

Relevante dokumenter og hjemmesider

Udbyhøj Lystbådehavn

Randers Havn