Dagligvarebutikker

Dagligvareforsyningen i Randers kommune har i mange år været kendetegnet ved en høj grad af decentralisering. Udbredelsen af discountbutikker, ændrede indkøbsmønstre og liberaliseringen af lukkeloven medfører dog stadigt og større pres på de lokale dagligvarebutikker. Randers Kommune vil gerne bidrage til en fornuftig udbygning af dagligvareforsyningen i de større byer, samtidig med at man forsøger at tilgodese de lokale butikker. 

I Randers by er der udover bymidten en række bydelscentre, fordelt i hele byen, fra Romalt i øst til Over Hornbæk i vest. Dette er med til at sikre muligheden for nye dagligvarebutikker i et udpeget detailhandelsområde, uanset hvilken bydel man ønsker at nå.
Enkelte at de eksisterende bydelscentre er reduceret i omfang, i overensstemmelse med den naturlige udvikling i de enkelte bydele. Samtidig er der skabt videre rammer i de bydelscentre hvor kundegrundlaget forventes at stige eller i forvejen er underforsynet.

Randers bymidte og aflastningscenter Paderup er af stor betydning for hele kommunens detailhandel. Denne kommuneplan giver mulighed for, at planlægge for en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 i henholdsvis bymidten og i aflastningscenter Paderup.

I forbindelse med udlægningen af nye boligområder eller omdannelse af eksisterende byområder til boligformål, er Randers Kommune indstillet på at sikre plangrundlaget for de nye områders dagligvareforsyning.

Udenfor bymidte og lokalcentre kan der etableres mindre butikker til lokalforsyning på maksimalt 1.000 m² og 250 m² for udvalgsvarer. Dagligvarebutikker udenfor centrene skal ligge med en god adgang til lokalområdet, og kan styrke lokalområdets forsyning, hvis området i forvejen har en ringe dagligvareforsyning.

Herudover vil Byrådet lægge vægt på,

  • at der er gode adgangsforhold for alle trafikanter.
  • at der ikke opstår nye centre som henvender sig et større område/andre byer.
  • at butikken planlægges så generne for naboerne minimeres.

Indfaldsveje til Randers

Byrådet ønsker at der fortsat skal være mulighed for en god, lokal dagligvareforsyning i kommunens mindre byer. Derfor må der ikke placeres dagligvare­butikker langs dele af indfaldsvejene til Randers.

Langs indfaldsvejenes yderste strækninger må der ikke placeres dagligvarebutikker nærmere end 300 m fra vejen i landzone og 100 m i byzone. Langs indfaldsvejene til Randers må der kun placeres dagligvarebutikker, hvis de er omfattet af et bydelscenter/lokalcenter, eller hvis byrådet efter en konkret vurdering skønner, at man ikke kan true veldrevne dagligvarebutikkers eksistens i yderkanten af bydelen eller omegnsbyerne ved den pågældende indfaldsvej.

På de strækninger hvor der umiddelbart tillades dagligvarebutikker, har Byrådet lagt vægt på, at nye butikker vil kunne styrke dagligvareforsyningen i nærliggende byer. Denne Kommuneplan giver f.eks. mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 1.500 m2 langs Viborgvej ved Øster Bjerregrav.

Helt små kiosk-lignende butikker, gårdbutikker og udbygning af eksisterende butikker op til 250 m2 er ikke dækket af disse bestemmelser.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

2.3 Detailhandel