2 Erhverv og detailhandel

Randers Byråd vedtog i 2012 en ny erhvervspolitik - "Partnerskab for vækst" - der tager afsæt i byrådets Vision 2017 og Strategi 2017. Erhvervspolitikken bygger på byens styrkepositioner og er afsæt til at danne partnerskaber mellem offentlige myndigheder, virksomheder og videninstitutioner. Dermed viser erhvervspolitikken vejen mod ny vækst og samtidig hvilke redskaber, der skal bruges for at skabe denne vækst.

Byrådet har også en ambitiøs strategi for detailhandelsudviklingen i Randers. Randers Midtby skal styrkes markant som den vigtigste by mellem Århus og Aalborg, og aflastningscentret i Paderup skal styrke det samlede udbud af især udvalgsvarer.

I den kommende planperiode vil byrådet revidere kommuneplanens bydelsstruktur i Randers N, Som led i dette arbejde skal det vurderes, hvilke bydelscentre der kan omklassificeres til lokalcentre.

På dagligvareområdet er det byrådets politik, at alle borgere skal have et godt og bredt udbud af dagligvarer, så tæt på deres hjem som muligt. Det betyder i Praksis, at byrådet fører en restriktiv politik for discountbutikker på de indre strækninger af indfaldsvejene til Randers.

Detailhandelsplanlægningen i Randers har fokus på:

  • at styrke Randers i konkurrencen med Århus og Aalborg, og derved som minimum opretholde det nuværende befolkningsgrundlag for Randers’ detailhandelsopland

  • at koncentrere udvalgsvarebutikkerne i midtbyen og i Paderup

  • at sikre en afbalanceret butiksudvikling mellem Paderup og midtbyen.

  • at sikre dagligvareforsyningen i midtbyen, med dagligvarebutikker på op til 3.500 m2

  • at bevare den decentrale dagligvareforsyning i lokalområderne og de mindre byer.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

Relevante dokumenter og hjemmesider

Partnerskab for vækst - erhvervspolitik

Vision 2017

Strategi 2017

Revision af detailhandel - tillæg nr. 20