Byfortætning og større byomdannelsesområder

Byrådet vil arbejde for, at der gradvist skabes større befolkningstæthed i og omkring midtbyen. Når det er attraktivt at flytte til midtbyen, får vi alle en levende bymidte, en bedre udnyttelse af den kollektive trafik samt mulighed for et mere spændende handels- og kulturliv. Men det er en krævende øvelse alene af den grund, at de fleste stiller stadigt større krav til deres bolig. Blandt andet bruger vi stadigt mere plads pr. beboer.

Det vigtigste redskab for at skabe større befolkningstæthed er byomdannelse. Byomdannelse skal også bidrage til at øge tilflytningen til kommunen. Thors Bakke er under omdannelse, og i denne kommuneplan udpeges Agco (tidl Dronningborg Maskinfabrik) og Møllestensfabrikken i Vorup til nyt byomdannelsesområde.

Omdannelse skal ikke bare give nye boliger, men også tilføre byen nye rekreative områder og bygge på områdets historie og egenart, eller appellere til målgrupper med særlige interesser, ønsker til boform eller lignende.

De vigtigste fremtidige byomdannelsesområder - perspektivområder - bliver havnen og Bombardier. Omdannelsen af disse arealer er et fremtidsprojekt, men der skal planlægges for udviklingen allerede nu.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

1.3 Byfornyelse og byomdannelse


Randers Havn 

Randers Havn og Randers Kommune planlægger i øjeblikket udvidelsen af Randers Havn. Allerede i dag er havnen ved at forberede udvidelsen ved jordopfyldning på de kommende havnearealers første etape.

I takt med at havnens funktioner ophører på de eksisterende havnearealer, vil de blive et vigtigt byomdannelsesområde.

Udvikling af de inderste havnearealer vil tidligst kunne begyndes omkring 2015- 2016, og den øvrige omdannelsesproces er anslået til at løbe over mere end 20 år. På havnen findes en unik mulighed for at skabe en selvstændig bydel med et meget nært samspil med midtbyen. Boliger og kontorer på havnens arealer vil kunne nyde godt af en de gode kollektive transportmuligheder i midtbyen, og understøtte byrådets langsigtede vision om at arbejde hen mod letbane mellem Århus og Randers.

Agco

Dele af Agco, tidligere Dronningborg maskinfabrik, anvendes ikke længere til produktion.

Området  er udlagt som byomdannelsesområde, og er planlagt som et boligområde med diverse centerfunktioner og offentlige formål i bred forstand. Byrådet vil arbejde for, at de gamle bygninger kan genanvendes til gavn for hele byen. Det kunne f.eks. være til idrætsformål.

Det samlede areal er på ca.130.000 m². Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange boliger der er plads til, da det vil afhænge af den samlede plan for området. Agcos arealer udnævnes i denne kommuneplan til byomdannelsesområde. Planlovens Regler om byomdannelse betyder, at der i en 8 årig overgangsperiode kan sættes lempeligere krav til bl.a. støj, gennem lokalplanlægningen.

Møllestensfabrikken ved Vorup 

Den tidligere Møllestensfabrik anvendes ikke længere til produktion.

Området  er udlagt som byomdannelsesområde, og er planlagt som et boligområde.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange boliger der er plads til, da det vil afhænge af den samlede plan for området. Planlovens Regler om byomdannelse betyder, at der i en 8 årig overgangsperiode kan sættes lempeligere krav til bl.a. støj, gennem lokalplanlægningen.

Kærsmindebadet

I den kommende planperiode - når det nye svømmeland ved stadion er bygget - skal der planlægges for en anden anvendelse af arealerne ved Kærsmindebadet.  Området er idag udlagt til offentlige formål. I området er der en rummelighed på ca. 100 boliger i nær forbindelse med det rekreative område.

Der kan evt. indrettes fritids- og plejefaciliteter i dele af de eksisterende bygninger. Området åbner mulighed for rækkehuse/gårdhuse, tæt-lav bebyggelse, lejligheder og ældreboliger.

Bombardier

På Bombardier-grunden, tidligere Scandia, arbejdes der med udviklingsplaner for den fremtidige anvendelse. Området har stor betydning som byomdannelsesområde, med potentiale som en samlende bydel mellem fjorden og Dronningborg.

Bombardiers 22 ha. har en unik placering nær bymidten, havnen og fjorden. Forudsætningerne er til stede for at skabe en levende bydel med sin egen identitet, hvor erhverv, boliger, service og grønne rum blandes. Byudvikling skal ske på en måde, så det understøtter byrådets langsigtede vision om at arbejde hen mod letbane i Randers.

Bombardier er en væsentlig del af kulturarven i Randers og rummer en vigtig industrihistorie. Vognfabrikken, der er grundlagt i 1861, blev en af provinsens mest markante industrivirksomheder og en hjørnesten i Danmarks togindustri.

Byrådet lægger vægt på, at de historiske spor integreres i det fremtidige byområde. De mest bevaringsværdige fabrikshaller og stedets eksisterende kvaliteter vil indgå i en succesfuld omdannelse.

Byrådet vil arbejde for, at der laves en dynamisk og langsigtet udviklingsplan for området. Der skal tages hensyn til områdets nuværende funktion, samtidig med at området kan udvikles som en del af byen, efterhånden som de eksisterende funktioner måtte ophøre.

Randers Kaserne

Den gamle Kaserne er planlagt, og under udbygning til en helt ny bydel. Projektet kaldes "By i byen" og vil rumme op mod 400 nye boliger.

Planen bevarer og genanvender de fleste af kasernens eksisterende bygninger. Det giver mulighed for nybygning af et næsten tilsvarende etageareal. Samlet bliver der mulighed for ca.17.500 m² kultur, sport og fritid, ca.6.500 m² uddannelse og institutioner, ca.22.000 m² erhverv og ca.18.000 m² boliger.

Ca.5.000 m² kan anvendes til særlig arealkrævende butikker eller stærkt specialiseret udvalgsvarehandel, i direkte tilknytning til kulturelle formål, forlystelser, eller offentlige formål, f.eks. teater, idræt, klubber, uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, hospitaler, klinikker eller lignende.

Falbe

Falbegrunden er planlagt og under udbygning. Området er ca. 25.000 m2. Der er mulighed for at lave boliger, liberale erhverv og offentlige formål.