Byfornyelse

Byrådet vil anvende byfornyelse som et aktivt redskab i udviklingen af byerne.

Byrådets målsætninger med byfornyelsesindsatsen:

  • at igangsætte en positiv udvikling og omdannelse af nedslidte eller problemramte byer og byområder, så de bliver attraktive for bosætning og privat investering

  • at tydeliggøre kommunens mulighed for at påvirke udviklingen i byer og landsbyer gennem byfornyelse

  • at sikre sunde og tidssvarende boliger hvor markedet ikke sikrer den ønskede udvikling og fornyelse

  • at gøre opmærksom på at byfornyelse også gælder landsbyer

  • at igangsætte projekter som er med til at sætte skub i lokale initiativer og som skaber interessante boligområder/byområder, hvor kulturarven er indtænkt som katalysator for en positiv udvikling

  • at sikre en fælles forståelse for byfornyelsespotentialer.

Erfaringerne viser, at de positive effekter af byfornyelse spreder sig som ringe i vandet, når der arbejdes strategisk med et områdes potentialer, værdier og kulturarv.

Byfornyelse genererer private følgeinvesteringer på tre til fire gange de offentlige udgifter.

Byrådet søger at anvende byfornyelsesmidlerne, så områdets kulturarv bidrager til forankringen af indsatsen hos de lokale borgere, som oplever øget stolthed ved deres landsby, boligområde, bykvarter mv.

Byfornyelse kan være med til understøtte et lokalområdes fortælling og kulturarv, som beboere og brugere i området vil engagere sig i at bevare, støtte og udvikle. Byfornyelse kan også være medvirkende til at skabe nye værdier, som kan tiltrække nye virksomheder og borgere, der ønsker at være en del af dette.

Byfornyelsesmidlerne skal kunne komme hele kommunen til gode. Men byrådet vil søge at målrette indsatsen i færre større og koordinerede projekter.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

1.3 Byfornyelse og byomdannelse

Relevante dokumenter og hjemmesider

Byfornyelse i Randers Kommune