Sammenhæng med anden planlægning


Planlægning af den fysiske arealanvendelse i Danmark reguleres af Planloven.

Det er via planlægningen efter planloven, at placeringen af ny byudvikling, veje, skove m.m. reguleres og det er også via planlægning, at der kan gives muligheder for ændring af eksisterende arealer til andre formål.

Det er Randers kommune, som laver planlægningen via Kommune- og lokalplanlægningen.

Den kommunale planlægning skal ikke godkendes af andre myndigheder, men den skal respektere de statslige interesser, de regionale planer og lovgivningen generelt.