Samlet vurdering, sammenhæng og overvågning


Samlet vurdering

Det er den kommende planlægning i bymidten som kan de medføre væsentligste miljøpåvirkninger. Det bliver derfor et vigtigt element i den kommende planlægning, at få belyst miljøpåvirkningerne på midtbyen og hvordan de kan håndteres. Derudover er der både muligheder og udfordringer i forbindelse med byvækstområdet mellem Dronningborg og fjorden.

Sammenhæng mellem emner

Der er allerede i dag udfordringer med trafikafviklingen omkring Randers bro og krydsningen af Gudenåen. Disse problemer kan blive forstærket af de tre nye initiativer om planlægning for by omdannelse på havne arealerne og Planet Randers. Etablering af nye store udvalgsvare butikker på væsentligt over 2000m2 vil kunne forstærke tendensen.

Realisering af Bolværkslinjen vil kunne bidrage til at begrænse problemerne og til at der opnås en positiv synergi, hvor de trafikale problemer reduceres og der skabes mulighed for mere liv i bymidten, samtidig med at den får en bedre forbindelse til Gudenåen.

Der er i miljøvurderingen redegjort for, hvad det betyder at de enkelte dele af planlægningen ikke gennemføres, idet der er vurderet på et 0 alternativ.

Overvågning

Randers kommune vil overvåge om initiativerne i Kommuneplan 2013 har den forventede miljøpåvirkning. Det vil dels foregå via den løbende planlægning og dels i forbindelse med den opfølgende planlægning for eks. byomdannelse, detailhandel, "Bioplanet" og de bynære havne arealer. Opfølgningen vil ske løbende, hvis der er væsentlige afvigelser og ellers i forbindelse med næste kommuneplanstrategi.

Skematisk vurdering af emner i miljøvurdering af Kommuneplan 2013.

Der er udarbejdet en vurdering af, hvilken påvirkning der kan forventes (scoping) og dermed også hvilke emner der vil være centrale i miljøvurderingen.

Nye projekter eller ændringer i forhold til Kommuneplan 2009:

Emner:

 1. Byudviklingsområder; der er ikke behov for udlæg af nye større byudviklingsområder i form af rammer for lokalplanlægning.
 2. Retningslinjerne; revideres og nyskrives
 3. Rammerne; der foretages mindre ændringer, herunder standardisering og rettelse af fejl, men ikke væsentlige ændringer
 4. By omdannelse; Et område ved Dronningborg i den nordøstlige del af Randers By og et område ved Møllestensfabrikken i Vorup, der ligger syd for Randers centrum, udlægges som byomdannelsesområder.
 5. Bydelsbeskrivelserne revideres, herunder med landskab og bevarelsesværdier for landsbyerne
 6. Detailhandel: der er planlagt to store udvalgsbutikker samt en dagligvarebutik i Paderup og der startes planlægning for et butikscenter på over 20.000m2 i bymidten
 7. Randers havn; der arbejdes i øjeblikket med en VVM for en ny vejforbindelse øst for den nuværende bro over Gudenåen (Bolværkslinjen), og der forventes udskrevet en arkitektkonkurrence om anvendelse af området omkring havnen, før området endeligt disponeres
 8. Randers Regnskov; i prospektet "Bioplanet World" beskrives konceptet for "Bioplanet – Fremtidens Randers Regnskov". Randers Regnskov planlægger at gennemføre en projektkonkurrence for den fysiske planlægning af området og for bygningskomplekset Bioplanet World. På baggrund af konkurrencen og i samarbejde med de øvrige interessenter i området vil der ske en endelig disponering.Hvidemølle-området er i dag udlagt til offentlige formål med en bred formulering.
 9. Landsbyafgrænsningerne; der forventes ikke større ændringer, kun mindre justeringer og en kobling af rammerne til kommunens landsbyregistrering
 10. Vindmøller; temaplanen er indarbejdet i kommuneplanen. Der udlægges ikke nye områder
 11. Biogas; der er udpeget et område ved DAKA, hvor der efterfølgende skal laves en mere detaljeret planlægning.
 12. Store husdyrbrug; der er udpeget området til storehusdyrbrug. 
 13. Infrastruktur; der arbejdes med forbindelsen over Gudenåen (Bolværkslinjen). Derudover forventes der ikke væsentlige ændringer af infrastrukturplanlægningen.
 14. Skovrejsning
 15. Byvækst Dronningborg og fjorden
 16. Solenergianlæg ved Viborg vej

Det er kun ændringer af planer der skal miljøvurderes og de skal miljøvurderes ud fra den viden der foreligger. En del af emnerne indgår i anden planlægning, således at omtalen i forbindelse af miljøvurdering af kommuneplanen bliver begrænset. Det samme gælder visionerne om udvikling af arealerne ved havnen og "Planet Randers"

I nedenstående tabel er angivet, hvordan Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, med udgangspunkt i hvert af de ovenstående emner, forventes at påvirke en række miljøparametre, jf. miljøvurderingsloven. Samlet set vil forslafget til kommuneplan 2013 ikke påvirke miljøet væsentligt.

0 betyder neutral påvirkning.

+ betyder ikke væsentlig positiv eller negativ påvirkning.

++ betyder væsentlig positiv eller negativ påvirkning

Emner:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Internationale beskyttelsesområder

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

Vandplanerne

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

+

0

0

0

0

Miljøet generelt

0

0

0

0

0

+

+

+

0

0

++

++

+

+

0

0

Biologisk mangfoldighed

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

0

0

0

Befolkningen

0

0

0

+

0

0

++

++

++

0

0

0

+

0

0

0

Menneskers sundhed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

Fauna og flora

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

+

0

+

0

0

Jordbund

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vand

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

+

0

0

+

0

Luft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

Klimatiske faktorer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++

+

Materielle goder

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Landskab

0

0

0

0

0

0

+

++

0

0

+

++

0

+

++

0

Kulturarv og kirker samt deres omgivelser

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

Arkitektonisk og arkæologisk arv

0

0

0

+

0

0

+

+

+

0

+

+

0

0

0

0

Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

+

+

0

0

0

0

Andre miljøpåvirkninger

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Samspillet mellem emnerne

(Kummulativ effekt)

-

-

-

-

-

6,7 og 8

6,7 og 8

6,7 og 8

-

-

 

 

-

-

-

-

Overvågning

Randers kommune vil overvåge om initiativerne i Kommuneplan 2013 har den forventede miljøpåvirkning. Det vil dels foregå via den løbende planlægning og dels i forbindelse med den opfølgende planlægning for eks. byomdannelse, detailhandel, "Bioplantet" og de bynære havne arealer. Opfølgningen vil ske løbende, hvis der er væsentlige afvigelser og ellers i forbindelse med næste kommuneplanstrategi.