Udvikling af indre Randers havn


Randers Havn udvikler sig løbende, og er ved udvide havnen mod øst. Det giver muligheder for byomdannelse, men området er vanskeligere at udnytte end f.eks. Dronningborg arealerne og Møllestens fabrikken. Der er dels udfordringer med trafikafviklingen og dels potentielle miljøkonflikter med de virksomheder, der fortsat er på havnen. Det gælder i særdeleshed kraftvarmeværket, der på den ene side påvirker naboarealerne med støj, støv og lugt, samt på den anden side leverer grøn strøm og varme.

Samtidig vil en ændring af arealanvendelsen have konsekvenser for bymidtens struktur. Det forventes derfor, at der vil blive udskrevet en arkitekt konkurrence om anvendelsen af arealerne, og at der vil blive offentlig debat om mulighederne.

Planlægningen er endnu ikke konkret og det er først i forbindelse med den mere detaljerede planlægning, at de konkrete miljøpåvirkninger kan vurderes. Samspillet mellem virksomhederne på havnen og den nye arealanvendelse samt trafik og parkering, vil blive centrale emner i den efterfølgende planlægning.

Hvis planlægningen for byomdannelse på havnen ikke gennemføres, bliver der ikke udfordringer med trafik og påvirkning af de nye anvendelser fra virksomhederne på havnen. Til gengæld bliver der ikke en bedre integration af bymidten, Gudenåen og havnen.