Solenergi ved Viborgvej


Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at anvende solenergi til både elproduktion og opvarmning. Det giver mulighed for at understøtte en decentral energiforsyning. På de flade arealer mellem Viborgvej og Over Hornbæk reserveres arealer til solenergi. Det er ikke afklaret hvilken type, da det afhænger af den videre teknologiske udvikling og vilkårene for driften af dem. Der er grundvandsinteresser i området og der vil, hvis det er relevant, blive stillet supplerende krav til grundvandsbeskyttelse i de efterfølgende lokalplaner og eventurelle kommuneplantillæg. Naboarealerne er udlagt til industri og de flade arealer betyder, at påvirkningen af både naboerne samt af landskabet vil blive begrænset. Etableringen af decentral energiforsyning med solenergi vil have en positiv virkning på klimaet.