Skovrejsning


Der er tale om en væsentlig ændring af udpegningerne. De negative skovrejsningsområder er opretholdt, men der er foretaget en markant udvidelse af de positive skovrejsningsområder. Der har igennem mange år været udlagt arealer til skovrejsning, men det har vist sig vanskeligt at realisere ønskerne om mere skov.

I relation til rationel skovdrift bør skove ligge sammen og skal helst være over 50 ha. I relation til naturen og som fristeder for vilde dyr, insekter m.m. har selv små skove en værdi. Randers kommune prioriterer nu natursiden højere, og har derfor foretaget en væsentlig udvidelse af de positive skovrejsningsområder. Udvidelsen er baseret på en analyse af både landskab, fredningsinteresser og natur, således at f.eks. indsigt til kirkerne stadig er mulig. Hvis alle arealerne blev tilplantet inden for planperioden, vil ændringen have betydelige negative konsekvenser for landskab, landbrugsdriften (herunder mulighederne for udspredning af husdyrgødning) og for oplevelsen af geologi (sløring af landskabsformerne).

På den anden side vil det have positive konsekvenser for naturen, klimaet og beskyttelsen af grundvandet. Det er imidlertid ikke forventningen at ændringen vil medfører en markant forøgelse af skovrejsningen, kun at den vil gøre det lettere at få rejst skov. Derved vil de negative miljømæssige konsekvenser være meget begrænsede.